Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowelizacja ustawy

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który został przygotowany i przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany w ustawie były spowodowane przede wszystkim potrzebą dostosowania przepisów do zmian wynikających z regulacji unijnych tj. zasad udzielania pomocy publicznej (na opłacanie składek ubezpieczeniowych) i przepisów dotyczących płatności bezpośrednich (w zakresie definicji działalności rolniczej i rolnika) oraz zamiarem zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych, w szczególności zapewnienia producentom warzyw i owoców dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa.

Znowelizowane przepisy, które maja wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. przewidują, że dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń będą wynosiły 65% (podwyższone w stosunku do obecnie obowiązujących 50%), jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą:

  • 3,5% sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych;
  • 5% sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych;
  • 0,5% sumy ubezpieczenia zwierząt.

W przypadku gdy stawki taryfowe dla ubezpieczeń upraw przekroczą ww. poziomy sum ubezpieczenia, ale nie więcej niż 6%, dopłaty będą stosowane odpowiednio do wysokości 3,5% lub 5%. Natomiast w przypadku, gdy stawki taryfowe przekroczą 6%, dopłaty do składek nie przysługują, za wyjątkiem upraw warzyw gruntowych i krzewów owocowych. W sytuacji tych upraw ustawa przewiduje dopłaty na poziomie 5%, pozostawiając producentowi pozostałą część składki do zapłaty w całości. Przesłanką wprowadzenia takiego rozwiązania były obecnie stosowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe, które dla upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych w znacznej części przekraczały 6%, tym samym pozbawiając producentów możliwości zawarcia ubezpieczeń dotowanych. W przypadku innych upraw stawki taryfowe zwykle nie przekraczają progu 6%, zatem ich uwolnienie stwarzałoby zagrożenie nieuzasadnionego zawyżania stawek przez ubezpieczycieli. Dodatkowym uzasadnieniem dla wprowadzenia wyjątkowego rozwiązania dla ubezpieczeń owoców i warzyw gruntowych są wyniki produkcji, która w przypadku owoców stale rośnie, a ubezpieczane jest zaledwie 2,6% powierzchni upraw (wg danych MRiRW za 2013 r.), natomiast w przypadku warzyw utrzymuje się na stałym poziomie, a ubezpieczane jest tylko 6,6% powierzchni upraw (wg danych jw.).

Inne zmiany, jakie wprowadza nowela, to:

  • skrócenie z 30 do 14 dni terminu, od którego następuje odpowiedzialność towarzystwa po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę;
  • regulacje usprawniające system rozliczania dotacji otrzymywanych przez ubezpieczycieli na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę oraz umożliwiające ujednolicenie formy przekazywanych sprawozdań i rozliczeń dotacji;
  • możliwość zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą ubezpieczycieli współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego;
  • definicja producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą, obowiązująca przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie.

Branża ubezpieczeniowa pozytywnie przyjęła projekt nowelizacji ustawy i spodziewa się wzrostu popytu na te produkty. Szczególnie oczekiwane jest zainteresowanie ze strony sadowników i producentów warzyw, którzy dotychczas praktycznie nie mogli skorzystać z dotowanych ubezpieczeń, co z kolei często skutkowało tym, że nie nabywali tego typu ubezpieczeń w ogóle.

Projekt ustawy oraz dokumentacja w zakresie konsultacji i uzgodnień jest dostępna na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji  http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/56568

Opracowanie : SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009