Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku a ukryte zasoby pracy w rolnictwie

Pośród postulatów Strategii Europa 2020 znajdują się zapisy o konieczności ograniczania bezrobocia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, a także zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji. Jednym z celów w/w Strategii jest również osiągnięcie w 2020 roku 40% udziału osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe.

Polska charakteryzuje się jednym z najniższych w UE wskaźnikiem zatrudnienia (64,7% ludności w wieku 20-64 lat w 2012 r.), a także słabym dostosowaniem edukacji do potrzeb rynku pracy.

Pośród zaleceń unijnych dla naszego kraju występuje wymóg zwiększania aktywności zawodowej, adaptacyjności środków pracy a także poprawa międzysektorowej mobilności pracowników.

W 2011 roku wśród bezrobotnych w Polsce 40% stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich, przy czym od 2002 roku obserwuje się trend wzrostowy tego zjawiska. Uznaje się, iż podnoszenie kwalifikacji osób zamieszkujących obszary wiejskie jest kluczowym elementem warunkującym rozwój tych obszarów, w tym przemian na rynku pracy. Odsetek osób dorosłych biorących udział w kursach i szkoleniach w 2010 roku na obszarach wiejskich w Polsce (4,4%) był wyższy niż średnia dla UE-12 (3,6%), jednak znacznie odstawał od średniego poziomu dla UE-15 (7,9%).

Dyskusyjnym jest jednak pytanie o kierunek edukacji proponowanej mieszkańcom obszarów wiejskich. Według danych GUS przytaczanych przez Gazetę Prawną (2 września 2013)  w ostatnich latach obserwuje się renesans kształcenia zawodowego. W Gazecie przytoczono również ranking zawodów wg województw, w których najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie. Gros opisanych kierunków nie zapewniających możliwości zatrudnienia było związanych z rolnictwem. W 4 na 16 województw nie ma pracy dla absolwentów kierunku rolnik, w 2 na 16 dla techników mechanizacji rolnictwa, a w 7 na 16 dla techników żywienia i gospodarstwa domowego.

Potrzebą najbliższych lat będzie zatem takie nakierowanie polityki względem obszarów wiejskich by pobudzić działania służące reorientacji zawodowej ich mieszkańców. Pełnię celów można osiągnąć jedynie poprzez kompleksowe wsparcie osób zainteresowanych wejściem na pozarolniczy rynek pracy. Służyć temu mają tak środki proponowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (PROW 2014-2020), jak i skierowanie na obszary wiejskie wsparcia w ramach polityki spójności.

Warto jest zatem śledzić publikowane projekty Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i konsultacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod kątem narzędzi umożliwiających aktywizację i wykorzystanie zasobów pracy ukrytych na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009