Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Uwagi i opinie

Potrzeby młodych rolników w Europie

W dniach 15-16 października 2015 r. odbyła się w Brukseli konferencja „Wiedza dla Młodych Rolników” prezentująca wstępne wyniki pilotażowego projektu „Program Wymiany dla Młodych Rolników”, który powstał z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i jest wspierany przez Komisje Europejską.

Czytaj dalej...


Rolnictwo a polityka klimatyczna

Udział rolnictwa w działaniach na rzecz polityki klimatycznej jest jednym z istotnych elementów ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj dalej...


Pakiet klimatyczno-energetyczny pozostaje gorącym tematem – debata nad udziałem rolnictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych

24 października 2015 r. minęła rocznica zatwierdzenia przez Radę Europejską zaostrzeń tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego (PEK). W praktyce zatwierdzeniu Rady podlegało zaostrzenie unijnego celu ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz zwiększenie do 27% udziału energii wytwarzanej z OZE i pogłębienie wymogów dotyczących wzrostu do 27% efektywności energetycznej.

Czytaj dalej...


Spadek liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych w Polsce w 2014 r.

Polska ma sprzyjające warunki rolno-środowiskowe do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zużycie chemicznych środków produkcji w polskim rolnictwie było zawsze niższe niż w większości krajów europejskich, co sprawiło, że jakość ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej bogactwo różnorodności biologicznej należą do jednych z najlepszych.

Czytaj dalej...


Instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEFRD - European Agricultural Fund for Rural Development) przewiduje możliwości zastosowania instrumentów finansowych w postaci pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. Cele jakim mają służyć te instrumenty to przede wszystkim oddziaływanie na rozwój i zatrudnienie oraz wdrażanie zrównoważonego rozwoju, uwalnianie ograniczeń budżetowych, jak również dywersyfikacja możliwości wsparcia, z jakiego mogą korzystać beneficjenci. Celem operacyjnym natomiast jest istotne zwiększenie zastosowania instrumentów finansowych, które w skali Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESIF - European Structural and Investment Funds) jest planowane jako podwojenie kwot wydatkowanych w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013).

Czytaj dalej...


Sytuacja pogodowa a możliwości produkcyjne gospodarstw rolnych w Polsce

Mieszkańcy wsi, w tym głównie uzyskujący dochody z produkcji rolniczej, szczególnie odczuwają niekorzystne uwarunkowania pogodowe. Wiążą się one m.in. z występowaniem długotrwałych okresów z wysokimi temperaturami, w konsekwencji – suszy, co skutkować może również ograniczeniem w dostępie do energii elektrycznej.

Czytaj dalej ...

 


 

O instrumentach finansowych w rolnictwie – platforma doradcza fi-compass i jej aktywność

fi-compass jest unikatową platformą wymiany usług doradczych w zakresie instrumentów finansowych (w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych - European Structural and Investment Funds (ESIF)) i mikrofinansowania (w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych - Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) ).

Czytaj dalej...


Najważniejsze priorytety prezydencji luksemburskiej

Od 1 lipca do końca 2015 r. Luksemburg objął prezydencję w Radzie UE. Luksemburg jest ostatnim krajem z tria Włochy-Łotwa-Luksemburg, który przejął przewodnictwo w UE, które następnie z początkiem 2016 r. przekazane zostanie Holandii. System ściśle współpracujących ze sobą trzech państw członkowskich (trio) został wprowadzony w 2009 r. traktatem z Lizbony. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada UE będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Czytaj dalej...


Innowacyjne pomysły zapylania roślin

Szacuje się, że ponad jedna trzecia roślin uprawnych i aż ok. 90% roślin dziko rosnących wymaga zapylania. Obecność owadów zapylających na plantacjach kwitnących roślin uprawnych gwarantuje nie tylko uzyskanie odpowiedniej wielkości i jakości plonu, ale jest także niezbędnym elementem zachowania bioróżnorodności ekosystemu rolniczego. Tymczasem na całym świecie zmniejsza się liczba pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających. Pszczelarze biją na alarm i skarżą się na wysokie straty, które sięgają średnio 20% populacji rocznie, a w niektórych krajach przekraczają 50%! Również w wielu regionach zanikają trzmiele i pszczoły samotne.

Czytaj dalej...


Płatności zalesieniowe - wsparcie z PROW 2014-2020

O wsparcie na zalesianie rolnik może ubiegać się od 2004 r, najpierw w ramach PROW 2004-2006, a następnie w kolejnym okresie finansowania – PROW 2007-2013 w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiane gruntów innych niż rolne.

Czytaj dalej... 


Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w 2014 roku

Cykliczne opracowania GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” wskazują, że w latach 2010-2014 w gospodarstwach domowych rolników, obok gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek, najrzadziej podawana była „raczej zła” i „zła” subiektywna ocena sytuacji materialnej. Przy czym odsetek takich wskazań charakteryzował trend spadkowy. Na tle innych ocen, gospodarstwa domowe rolników w największym stopniu oceniały swoją sytuację materialną jako „przeciętną”. Rósł odsetek gospodarstw domowych postrzegających swą sytuację jako „raczej dobrą” i „bardzo dobrą”

Czytaj dalej...


Dyskusje dotyczące uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej.

Wspólna Polityk Rolna (WPR) w swojej koncepcji stanowi inicjatywę Wspólnoty w kierunku rozwiązania szerokiego spektrum problemów społeczności UE. WPR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno ludności związanej z rolnictwem jak i ludności nie związanej z tym sektorem (zamieszkującej wsie i miasta). Z jednej strony polityka ta stanowi zabezpieczenie dla kontynuacji produkcji żywności w Europie i jest gwarancją wysokiej jej jakości, z drugiej stanowi filar rozwoju ekonomicznego i społecznego mieszkańców wsi, a także ma decydujący wpływ na ochronę środowiska i krajobrazu.

czytaj dalej...


Młodzi rolnicy w krajach Unii Europejskiej

Sektor rolniczy w Unii Europejskiej to ponad 12 mln rolników w 28 krajach. Większość z nich – ponad 70% - należy do zaledwie pięciu krajów Wspólnoty. Polska jest trzecim największym krajem ze względu na liczbę rolników (i gospodarstw), a jej udział w populacji rolników europejskich wynosi 12,3%. W pozostałej grupie 23 państw (patrz rys.1 „pozostałe razem”) udział rolników z poszczególnych krajów nie przekracza 5%, natomiast w 13 z nich nie przekracza 1%.

czytaj dalej ...

 


Biogazownie rolnicze

Pogłębiające się zmiany klimatu i rosnące zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że zwraca się coraz większą uwagę na możliwość wprowadzenia działań ograniczających emisję z niektórych procesów przemysłowych. Energetyka jest działem gospodarki, który szczególnie obciąża środowisko, zwłaszcza, że oparta jest głównie o surowce konwencjonalne (nieodnawialne): węgiel kamienny, ropę naftową i gaz ziemny. Alternatywą dla spalania paliw kopalnych jest produkcja energii z odnawialnych źródeł: wiatru, wody, słońca, zasobów geotermalnych i biomasy. To ostatnie źródło jest dla Polski najbardziej perspektywiczne.

Czytaj dalej ... 

 


 Ubezpieczenie przychodów rolniczych – dlaczego jest kosztowne i unikatowe

W ostatnich latach wahania cen towarów rolnych nasilają się. W zarzadzaniu ryzykiem w rolnictwie ryzyko cenowe jest postrzegane i traktowane równie poważnie jak ryzyko produkcyjne, a w konsekwencji, w globalnym wymiarze, rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami przychodów z działalności rolniczej. Ten rodzaj ubezpieczenia jest mało popularny i funkcjonuje zaledwie w dwóch krajach na świecie: USA i Kanadzie, w związku z czym warto przybliżyć jego charakterystykę.

Czytaj dalej ... 


Agroklimat w Polsce

Agroklimat, czyli klimat dla rolnictwa, opisuje przydatność warunków klimatycznych dla uprawy roślin na danym obszarze. Przydatność terenów na potrzeby rolnictwa wiąże się z  możliwością uprawy różnych gatunków roślin, które będą uzyskiwać wysoki plon.

Czytaj dalej...


Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych w UE i krajach trzecich

Głównym celem realizowanych kampanii promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych pochodzących z UE jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty objęte wsparciem poprzez m.in. zachęcenie do ich konsumpcji, wzmacnianie wizerunku produktów w oczach konsumentów, a także wskazywanie konsumentom, że poszczególne produkty mają określone cechy oraz zalety gwarantujące ich wysoką jakość.

Czytaj dalej...


Ciepła zima zagrożeniem dla europejskich upraw ozimych

Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre) prowadzi projekt monitoringu zasobów rolnych MARS (Monitoring of Agriculture with Remote Sensing). Wyniki ostatnich obserwacji wskazują, że uprawy ozime w pewnej części Europy mogą być bardziej narażone na wymarznięcie, a przyczyną takiej sytuacji są warunki pogodowe - znacznie cieplejsza zima niż zwykle.

 Czytaj dalej ...


Rolnictwo przyjazne klimatowi 

W ostatnich latach w wielu działaniach i dyskusjach podejmowanych dla ochrony klimatu w kwestii rolnictwa coraz częściej używa się angielskiego terminu “climate-smart agriculture”. Nie posiada on oficjalnego polskiego odpowiednika i w wolnym tłumaczeniu oznacza potrzeby rolnictwa dostosowane do aktualnych zmian klimatycznych. W polskich tprzełożeniach dokumentów w języku angielskim często mówi się po prostu o „rolnictwie, które jest przyjazne klimatowi”.

Czytaj dalej...  


Polski przemysł rolno-spożywczy na EXPO 2015

Wystawy Światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe międzynarodowe wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym. Hasło tegorocznej wystawy EXPO 2015 w Mediolanie „Wyżywienie planety, energia dla życia” jest bezpośrednio związane z zagadnieniami rolnictwa, żywności i środowiska. Unia Europejska jest światowym liderem w produkcji żywności wysokiej jakości oraz dbałości o środowisko. Natomiast zadaniem WPR jest zapewnienie dostaw jakościowej żywności, zwiększenie efektywności rolnictwa przy jednoczesnym zapewnieniu ekologicznej równowagi oraz odnowa wsi.   

Czytaj dalej...


Działalność punktu obsługi EIP-AGRI

W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska powołała punkt obsługi Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz rolnictwa (EIP-AGRI), którego głównym zadaniem jest ułatwianie działań związanych z innowacyjnością oraz transferu wiedzy w rolnictwie. Punkt obsługi będzie ogniwem ułatwiającym komunikację i współpracę pomiędzy rolnikami, naukowcami, doradcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i grupami interesów. Działalność punktu będzie się skupiała na tworzeniu partnerstw narodowych i sieciowaniu.

Czytaj dalej...


Płatności za zazielenienie (greening)

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie, to obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich. Na jej finansowanie przeznaczone jest 30% krajowej koperty finansowej, tj. ok. 1 mld EUR rocznie.  Obowiązkiem zazieleniania zostaną objęte gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Takich gospodarstw jest w Polsce 13% z ponad 1,5 mln istniejących i zajmują ok. 15 mln ha gruntów ornych.

Czytaj dalej...


Problemy niedoborów wody jako wyzwanie dla europejskiego i światowego rolnictwa

ONZ ostrzega, iż w ciągu najbliższych dekad światowe zapasy słodkiej wody będą się kurczyć, podczas gdy zapotrzebowanie na nią drastycznie wzrośnie. Popyt na wodę ze strony rolnictwa stanowi 70% globalnego zapotrzebowania. Według prognoz do 2050 r. liczba ludności naszej planety wzrośnie do 9 miliardów, co oznacza, że rolnicy będą musieli produkować o 70% więcej żywności i zużywać więcej wody. Jednocześnie podaż wody będzie malała za sprawą mniejszych opadów, wzrostu temperatur, topnienia lodowców i zmiany przepływu rzek.

Czytaj dalej... 


Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne a długotrwałe skutki dla rolnictwa

Zmiany klimatu objawiają się przede wszystkim w postaci nagłych powodzi i fal upałów. Jednak większość badań nad klimatem skupia się na zagadnieniach wzrostu średnich temperatur, co znacząco ogranicza rozumienie i wyjaśnienie zagadnienia wpływu zmienności na funkcjonowanie systemów rolniczych, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Czytaj dalej... 


Agroleśnictwo na obszarach wiejskich

Agroleśnictwo jest terminem niezbyt popularnym w Polsce, również wśród rolników. Jest to sposób użytkowania ziemi, który łączy pielęgnację drzew i krzewów leśnych z działalnością agro- i zootechniczną na tym samym terenie, uwzględniający jednocześnie lub w następujących po sobie okresach, ekonomiczne, ekologiczne i kulturowe funkcje tego terenu.

Czytaj dalej...


Zarys zróżnicowania produkcyjnego rolnictwa w Polsce w 2013 r.

Duże zróżnicowanie polskiego rolnictwa (potwierdzone analizą danych) uwarunkowane jest szeregiem czynników, co przekłada się na trudności z kształtowaniem polityki w tym zakresie.W 2013 r największy odsetek gospodarstw rolniczych był w województwie mazowieckim – 15%, lubelskim – 12% i małopolskim – 10%. 

Czytaj dalej...


Podtrzymanie pro środowiskowego kierunku działań UE - przemówienie przewodniczącego Komisji Europejskiej podczas szczytu klimatycznego 23 września 2014 w Nowym Jorku

 Zaostrzanie polityki klimatycznej UE budzi wiele obaw, zwłaszcza w państwach, które podobnie jak Polska opierają swój mix energetyczny o węgiel kamienny. Jednym (aczkolwiek nie przesądzonym) z efektów wdrożenia w życie proponowanych rozwiązań może być wzrost cen energii oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Czytaj dalej...


Nowelizacja ustawy o dotowanych ubezpieczeniach rolnych - najważniejsze zmiany

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który został przygotowany i przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj dalej...

 


Szósty Raport Kohezyjny Komisji Europejskiej

23 lipca br. Komisja Europejska opublikowała Szósty raport o spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, Wspieranie rozwoju i jakości zarządzania w regionach i miastach UE nazywany w skrócie Szóstym Raportem Kohezyjnym.

Czytaj dalej...


Struktura wydatków w gospodarstwach domowych w Polsce w 2005 i 2013 roku

Analiza informacji GUS w zakresie budżetów gospodarstw domowych w latach 2005-2013 wskazuje, że większym dochodom towarzyszyły na ogół większe wydatki. Zmieniał się przy tym udział danych produktów czy usług w strukturze wydatków.

Czytaj dalej...


Komisja Europejska zwiększa budżet programu „Owoce i warzywa w szkole”

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy WPR do 2020 r., w sezonie 2014/2015 znacznie wzrośnie kwota, którą Komisja Europejska przeznaczy na wsparcie programu „Owoce i warzywa w szkole”. W roku szkolnym 2014/2015 planuje się wydatkowanie w krajach członkowskich kwoty 150 mln Eur w ramach tego programu. Będzie to o 60 mln Eur więcej niż w sezonie 2012/2013.

Czytaj dalej...

 


Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych - projekt założeń w toku prac Rady Ministrów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji wg procedury Rządowego Procesu Legislacyjnego.

Czytaj dalej...

 


 

Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w 2013 roku

W końcu maja br. GUS opublikował dane z cyklu „Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”. Wynika z nich, że w 2013 roku, w stosunku do lat poprzednich, poprawie uległa sytuacja bytowa mieszkańców wsi i rolników. Niemniej w dalszym ciągu w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym dochody uzyskiwane na wsi i przez rolników były znacznie mniejsze niż uzyskiwane w miastach czy np. przez pracujących na własny rachunek.

Czytaj dalej...


Nowe podejście do biopaliw w polityce ekologicznej UE

Konwencja Ramowa ONZ o zmianach klimatycznych na ziemi, przyjęta w 1992 r. w Nowym Jorku wraz z Protokołem z Kioto z 1997 r. wprowadziły zobowiązanie, nałożone na kraje uprzemysłowione do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest dążenie do zmniejszenia zużycia paliw węglowodorowych i zwrot ku energii odnawialnej. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zmagania z efektem cieplarnianym skłoniły do poszukiwania alternatywnych źródeł energii.  Z tego też względu w  UE ustanowiony został minimalny poziom biopaliw w krajowym rynku paliw do transportu (benzyny i oleje napędowe).

Czytaj dalej...

 


Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie - Konferencja SGGW

Polityki rolne (krajowa polityka rolna, WPR) coraz częściej odnoszą się do zagadnień ryzyka w rolnictwie, promując różne strategie zarzadzania w tym zakresie, jak również wprowadzając nowe instrumenty. W procesie ich tworzenia i wdrażania dużą rolę odgrywają środowiska naukowe, których badania i analizy wspierają rozwój zagadnień zarzadzania ryzykiem w rolnictwie. W dniu 22 maja 2014 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW na zakończenie projektu badawczego pt. „Metody pomiaru i ograniczania ryzyka w produkcji rolniczej w Polsce w warunkach przemian instytucjonalnych i zmian klimatycznych”. Podczas trzech sesji tematycznych zostały przedstawione wyniki badań jak również wystąpienia przedstawicieli nauki i MRiRW

czytaj dalej...Zarys sytucji w sektorze rolno-spożywczym w Federacji Rosyjskiej

Z uwagi na swój potencjał militarny, Rosja zaliczana jest do światowych potęg. Kraj ten jest członkiem WTO i aspiruje do grona wysoko rozwiniętych i demokratycznych państwa świata w ramach OECD. Jednak dane statystyczne i działania rządu wskazują, że Rosja ma elementarne trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego swoim mieszkańcom w oparciu o rodzimą produkcję.

czytaj dalej...III Ekologiczny Przegląd OECD

W marcu 2014 r. rozpoczęły się prace nad przygotowaniem III Ekologicznego Przeglądu OECD dla Polski, obejmującego lata 2003 – 2014.  Ekologiczne przeglądy są dokonywane w poszczególnych państwach członkowskich OECD cyklicznie,  w odstępach dziesięcioletnich (w Polsce w 1995 r. i 2003 r.).

czytaj dalej...


Zaostrzanie polityki klimatyczno-energetycznej UE

Unia Europejska coraz usilniej zazielenia swoją politykę. Trend ten daje się odczuć w całokształcie prowadzonych przez nią działań i rzutuje na konkurencyjność unijnej gospodarki dotykając również obszary wiejskie. Przykładem tego są zapisane w nowych propozycjach kształtu Wspólnej Polityce Rolnej wytyczne uzależniające prawo do dopłat od stosowania praktyk związanych z ochroną środowiska.

czytaj więcej...

 


Wykorzystanie środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Przemiany w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich są w ostatnich latach silnie związane ze wsparciem otrzymywanym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, co wiąże się zarówno ze skalą uzyskiwanych środków, jak i charakterem wdrażanych instrumentów pomocowych. Pomimo bardzo intensywnie zachodzących przeobrażeń, w dalszym ciągu modernizacja polskiej wsi wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych i kolejnych lat aktywnych działań.

czytaj dalej...


Zagrożenia naturalne. Szacowany bilans strat katastroficznych na świecie w 2013 r.

Występowanie zagrożeń ze strony środowiska naturalnego jest związane z poszczególnymi strefami geograficzno-klimatycznymi. Wyróżnia się trzy główne obszary geograficzne:

Obszar strefy równikowej i międzyzwrotnikowej – najbardziej narażony ze względu na natężenie i zasięg następujących zjawisk: cyklonów tropikalnych (w tym tornad i huraganów), lokalnych wiatrów w krajach pustynnych, trzęsień ziemi i erupcji wulkanów, fal tsunami, katastrofalnych susz lub nadmiernych opadów i powodzi wielkich rzek, promieniowania UV-B oraz burz pyłowych;

czytaj dalej...


Mapy zróżnicowania obszarów przeważająco wiejskich w Polsce w latach 2002 i 2011.

Według metodologii Eurostat, w latach 2002-2011 roku w Polsce na obszarach przeważająco wiejskich (w skrócie: obszarach wiejskich) odnotowano nominalny wzrost PKB o 87%, do prawie 418 mld zł. Jednak z uwagi na większe tempo wzrostu w pozostałych regionach, wkład obszarów wiejskich w PKB ogółem kształtował się w lekkim trendzie spadkowym w granicach od 28,2% w 2004 roku do 27,2% w 2010 roku.

czytaj dalej...

 


Kampanie i programy promujące produkty rolne w UE i krajach trzecich.

Na początku listopada 2013 r. Komisja Europejska (KE) zgodziła się na współfinansowanie 22 programów promujących produkty rolne w Unii Europejskiej oraz krajach trzecich, w tym jeden program z Polski. Budżet 3 letniej kampanii promującej mięso przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to prawie 3 mln Euro, z czego 1,5 mln Euro zostanie współfinansowane przez UE. Inne zatwierdzone przez KE programy pochodzą m.in. z Francji (4), Portugalii (3), Hiszpanii (3), Litwy (2), Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii i Finlandii. Łącznie do KE wpłynęło 34 projekty działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych, a całkowity budżet 22 zatwierdzonych trzyletnich programów promujących to ponad 70 mln euro, z czego 35 mln euro zostanie dofinansowane z budżetu UE.

W 2013 r. w Polsce realizowane były następujące kampanie promocyjne i informacyjne:

czytaj dalej...


Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze żyć w granicach naszej planety”

Od lat siedemdziesiątych Komisja Europejska przedstawia programy działania (Action Programme) stanowiące podstawę europejskiej polityki ochrony środowiska. Oficjalnie nie są one wiążące dla państw członkowskich – stanowią jedynie zalecenia co do kierunków rozwoju polityki w tym zakresie. Szósty wspólnotowy program działań „Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór”, obejmował okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r.

czytaj dalej...


Znaczenie obszarów wiejskich w kształtowaniu PKB i WDB

Statystyka publiczna dostarcza szeregu informacji na temat regionalnego zróżnicowania społeczno-gospodarczego w Polsce. Interesującym jest pytanie o ekonomiczne znaczenie obszarów wiejskich. Główny Urząd Statystyczny dysponuje informacją w zakresie produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) z uwzględnieniem obszarów przeważająco miejskich, pośrednich i przeważająco wiejskich. Dane te różnią się w zależności od przyjętej metodologii (wg Eurostat czy OECD), co związane jest z odmienną delimitacją poszczególnych regionów. W ten sposób np. część obszarów wyszczególnionych wg Eurostat jako przeważająco wiejskie, nie jest tak ujęta wg OECD. Niemniej główne wnioski płynące z analizy danych są zbieżne.

czytaj dalej...Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego

Na 66 sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiono, że 2014 rok będzie rokiem rolnictwa rodzinnego. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo rodzinne w walce z głodem i biedą, w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, wzroście dobrobytu oraz ochronie środowiska i różnorodności biologicznej. Ma ona zainicjować szeroką dyskusję na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, której wynikiem ma być wzrost świadomości problemów stojących przed małymi producentami rolnymi oraz pomóc w znalezieniu skutecznych sposobów ich wsparcia.

czytaj dalej...


Jesienny finał negocjacji WPR w nowej perspektywie finansowej

Prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 zmierzają ku końcowi.  Wstępne trójstronne porozumienie Rady UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego odnośnie reformy WPR ogłoszono 26 czerwca br. Wynikiem czerwcowych uzgodnień było porozumienie odnośnie projektów czterech rozporządzeń regulujących kwestie płatności bezpośrednich, wsparcia obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz rozporządzenia horyzontalnego. 

czytaj dalej...


 Wsparcie rolnictwa w krajach OECD i rozwijających się – raport 2013

18 września 2013 roku OECD opublikowało raport na temat polityk rolnych w 47 krajach reprezentujących 80% światowej produkcji rolnej. W tegorocznej edycji raportu OECD uwzględnione zostały wyniki m.in. 7 państw zaliczanych do tzw. gospodarek wschodzących (rozwijających się) - Brazylia, Chiny, Indonezja, Rosja, Kazachstan, Ukraina i RPA.

czytaj dalej...


Czy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych mają sznse?

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. proponuje szereg instrumentów możliwych do zastosowania w ramach zarządzania ryzykiem w rolnictwie: dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt; fundusze wzajemne czy narzędzie stabilizacji dochodów. Ich realizacja może odbywać się przy wykorzystaniu tzw. organizacji wzajemnych.

czytaj dalej...


Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku a ukryte zasoby pracy w rolnictwie

Pośród postulatów Strategii Europa 2020 znajdują się zapisy o konieczności ograniczania bezrobocia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, a także zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji. Jednym z celów w/w Strategii jest również osiągnięcie w 2020 roku 40% udziału osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe.

czytaj dalej...


Jakość życia w Polsce

W lipcu 2013 roku ukazała się publikacja Głównego Urzędu Statystycznego „Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce” – o tyle ciekawa, że zawiera m.in. analizę subiektywnej oceny jakości życia, uwzględnia regionalne dysproporcje, w tym na linii miasto – wieś. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje z opracowania.

czytaj dalej...


Finansowanie WPR niezagrożone po 2013 r.

W dniu 3 lipca 2013 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą porozumienia politycznego w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) Unii Europejskiej na lata 2014-2020, potwierdzając tym samym zawarte w porozumieniu Rady z 27 czerwca br. ustalenia. Zgoda Parlamentu Europejskiego była niezbędna do tego, aby uzgodniony w lutym 2013 r. przez przywódców państw unijnych budżet wszedł w życie. W swojej rezolucji Parlament Europejski zaznaczył m.in. że jest gotowy poddać rozporządzenie w sprawie WRF i nowe porozumienie międzyinstytucjonalne pod głosowanie wczesną jesienią. Zatwierdzenie budżetu w lipcu oznacza, że nie należy spodziewać się znacznych opóźnień w wypłatach unijnych funduszy od nowego roku

czytaj dalej...

 


Trwają prace nad krajowymi i regionalnymi Programami Operacyjnymi

Nowa perspektywa budżetowa UE powoduje wzmożenie prac dotyczących projektów wydatkowania środków w latach 2014-2020. Proces ten odbywa się nie tylko w Brukseli. W Polsce wg założeń fundusze spójnościowe (EFS) i fundusze rozwoju regionalnego (EFRR) mają w latach 2014-2020 zrekompensować mniejsze środki na Wspólną Politykę Rolną (WPR). Aby jednak to się stało konieczny jest udział wszystkich stron (interesariuszy) w tworzeniu projektów i założeń programów operacyjnych i wspólne czuwanie nad interesami wszystkich beneficjentów polityki UE.

czytaj dalej...

 


Zróżnicowanie regionalne obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce na przykładzie 2010 roku.  

W Polsce trwają prace nad kształtem i zakresem wsparcia obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Powszechnie znane są informacje o zróżnicowaniu województw pod względem geograficznym (wielkości i struktury powierzchni) i demograficznym (liczebności i struktury ludności). Również społeczno-ekonomiczne dane wskazują na znaczące dysproporcje między regionami, a także w ich granicach. W niniejszym opracowaniu kwestię tę zobrazowano na przykładzie wybranych informacji GUS za 2010 rok.

czytaj dalej...


Ocena ryzyka porzucenia działalności rolniczej w Europie – raport JRC na zlecenie KE

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) opublikowało nowy raport , którego celem było wsparcie Dyrekcji Generalnej Rolnictwa w zakresie zdefiniowania kluczowych czynników oceny ryzyka porzucenia działalności rolniczej, określenie rodzaju danych charakteryzujących ten proces oraz przedstawienie wyników tej oceny.

czytaj dalej...


Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Współnej poltyki rolnej w Polsce po 2013 r.

Według obserwatorów reformy unijnej polityki rolnej po 2013 r. i związanych z nią wniosków dla Polski, najpoważniejszym zagrożeniem, jeśli chodzi o WPR 2014-2020, jest sama skala środków przeznaczonych na jej realizację. Dotyczy to zwłaszcza wielkości wsparcia przewidzianego dla Polski w ramach filaru II. Jak wynika z rysunku, pula unijnych środków na realizację WPR w Polsce zwiększyła się z 28,6 mld euro do 32,1 mld euro za sprawą wzrostu środków na płatności bezpośrednie ze względu na zakończenie mechanizmu phasing-in.

czytaj dalej...


Katasrofy naturalne na świecie w 2012 r.

Swiss Re – drugie co do wielkości światowe towarzystwo reasekuracyjne- opublikowało raport na temat katastrof naturalnych oraz katastrof w wyniku działań człowieka w 2012 r., z którego wynika, że te zdarzenia spowodowały straty gospodarcze w skali globalnej w wysokości 186 mld USD i pochłonęły ok. 14 tysięcy ofiar śmiertelnych.

czytaj dalej...


Najważniejsze trendy w produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce

W 2011 roku produkcja sprzedana art. spożywczych i napojów wyniosła 179 mld zł w ujęciu nominalnym, o 47% więcej niż w 2005 roku. W tym czasie w przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost wartości sprzedaży o 66%, do 950 mld zł.

czytaj dalej...


Budżet na badania w rolnictwie nadal nie ustalony

Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed rolnictwem nie będzie możliwe bez szerszego wprowadzenia innowacji oraz zwiększenia finansowego wsparcia badań w rolnictwie.  

Tymczasem kwoty na badania w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 nie zostały ostatecznie ustalone podczas szczytu przewódców UE 8 lutego br. Komisja Europejska wstępnie zaproponowała przeznaczenie na ten cel 4,5 mld euro z ogólnej puli 80 mld euro przeznaczonej na badania i innowacje w programie „Horizon 2020”.

czytaj dalej...


Finansowanie WPR po roku 2013

Wsparcie sektora rolnego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 przedstawia się następująco: Wsparcie sektora rolnego w UE-27 na lata 2007-2013 – to kwota 374,5 mld euro. Polska (2007-2013) - kwota 28,3 mld euro + 8,2 mld euro wkład publiczny krajowy co daje łącznie 36,5 mld euro

czytaj dalej...


Mokradła na obszarach wiejskich

W lutym z racji rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej ("Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego") obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mokradeł. W tym roku obchody tego dnia zbiegły się z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

czytaj dalej...


Prezydencja irlandzka - najważniejsze priorytety

Od 1 stycznia 2013r. Republika Irlandii rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Razem z Litwa oraz Grecją będzie tworzyć kolejne trio prezydencji.

czytaj dalej...  


Rolnik na rynku finansowym w Polsce– postawy i preferencje
2013-01-09

Polacy generalnie czują się niekomfortowo na rynku finansowym – zdecydowana większość, bo aż ok. 80 % deklaruje brak wiedzy albo słabą orientację w tej dziedzinie.

czytaj dalej...


Wsparcie rolnictwa i wsi na obszarach górskich po 2013 r.
2012-12-31

W propozycji legislacyjnej nie ulega zmianie ani definicja obszarów górskich ani też kryteria  zaliczenia obszarów do tej kategorii gruntów. Ustalenie minimalnej wysokości, od której występuje to zaliczenie oraz ewentualne powiązanie tego kryterium z minimalnym kątem nachylenia terenu pozostawione jest poszczególnym państwom członkowskim.

czytaj dalej ...


Wsparcie młodych rolników w ramach I i II filara WPR po 2013 r.
2012-12-31

W ramach I filara WPR, projekt rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej KOM(2011) 625 wersja ostateczna przewiduje m.in. płatności dla uprawnionych do płatności w ramach systemu płatności podstawowych młodych rolników, tj. osób fizycznych w wieku do 40 lat, które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem lub które założyły już takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku dotyczącego systemu płatności podstawowych.

czytaj dalej...

 


Innowacyjne instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich
2012-10-31

Pojęcia „Innowacyjne instrumenty finansowe” (IIF) używa się w nomenklaturze unijnej dla określenia instrumentów finansowych wykorzystywanych przy transferze środków z budżetu unijnego, innych niż dotacje (m.in. pożyczek, poręczeń, inwestycji kapitałowych) lub innych instrumentów wysokiego ryzyka stosowanych również w połączeniu z dotacjami.

czytaj dalej...


Wsparcie rolników w systemie dla drobnych producentów rolnych, którzy definitywnie przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności. 
2012-10-16

Artykuł 20 Rozwój gospodarstw rolnych i działalności rolniczej projektu rozporządzenia KOM(2011) 627 wersja ostateczna przewiduje w ramach II filaru WPR m.in. roczne płatności dla rolników, w chwili składania przez nich wniosków o przyznanie pomocy uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności. Wsparcie ma być wypłacane od daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 roku i jest równe 120% rocznej płatności, którą beneficjent otrzymał w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych w ramach I filara WPR. Stąd przyjęte rozwiązania dla systemu dla drobnych producentów rolnych wprost przełożą się na skalę zainteresowania wsparciem tychże gospodarstw w ramach II filara WPR.

czytaj dalej... 


Obszary wiejskie w Polsce na podstawie raportu KE: sytuacja społeczno-ekonomiczna
2012-10-12

Opublikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa KE raport na temat aktualnej sytuacji na obszarach wiejskich UE na poziomie krajów i regionów (Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information – 2011) jest dobrym wsparciem w toczącej się dyskusji nad propozycjami reformy WPR. Daje on możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej krajów UE oraz krytycznego spojrzenia na procesy zachodzące na obszarach wiejskich Wspólnoty.

czytaj dalej...


Raport OECD - Polityka rolna – monitoring i ocena 2012
2012-10-04

Jak wynika z raportu pt. Polityka rolna – monitoring i ocena 2012, opublikowanego 19 września 2012 r., przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wsparcie rolnictwa w obszarze OECD mierzone wskaźnikiem PSE spada nieprzerwanie od samego początku jego monitorowania. Początkowo kształtowało się na poziomie 40%, aby spaść do ok. 20% w 2011 r.


czytaj dalej ...


Duża liczba poprawek do projektu reformy WPR
2012-08-22

Jak donosi Agra Europe Weekly nr 2527 z 14 sierpnia 2012 r. europarlamentarzyści przedstawili aż 7415 poprawek do projektu reformy WPR po 2014 roku. Największa liczba poprawek dotyczyła dopłat bezpośrednich (2292), oraz jednolitej organizacji wspólnego rynku (2227). Niewiele mniej poprawek (2127) zgłoszono wobec zagadnień rozwoju obszarów wiejskich. Najmniej liczebną grupę stanowiły poprawki odnoszące się do planów w zakresie finansowania i monitorowania (769).


czytaj dalej ...


Rolnictwo ekologiczne i "rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej"
2012-07-31

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przekazała 16 kwietnia br. propozycję opinii, dotyczącej wniosku złożonego 12 października 2011 r. przez Komisję Europejską, odnośnie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


czytaj dalej ...


Wsparcie kampanii promocyjno-informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w UE i krajach trzecich.
2012-07-23

Pod koniec czerwca 2012 r. Komisja Europejska (KE) zgodziła się na współfinansowanie 20 programów promujących produkty rolne w Unii Europejskiej oraz krajach trzecich – w tym dwa programy z Polski promujące mięso oraz produkty mleczne. Łącznie do KE wpłynęło 41 projektów działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych.


czytaj dalej ...


Dyskusja nad propozycjami legislacyjnymi Komisji Europejskiej w sprawie WPR po 2013 nadal budzi wiele emocji i kontrowersji.
2012-06-20

Pośród krytykowanych przez stronę polską zmian znalazł się m. in. zapis o „zazielenianiu” gospodarki, zwłaszcza jego element dotyczący konieczności wyłączenia 7% powierzchni gospodarstwa na potrzeby użytków ekologicznych. W kontekście ewentualnych zmian WPR warto zatem przyjrzeć się strukturze użytkowania powierzchni krajów Unii Europejskiej, a w tym Polski.


czytaj dalej ...


Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie, cz.II – Instrument Stabilizacji Dochodów
2012-05-21

Jednym z celów Komisji Europejskiej jest zwiększenie efektywności radzenia sobie z niestabilnością i niepewnością dochodów na rynkach rolnych bez względu na źródło ich pochodzenia (np. produkcyjne czy rynkowe). Z tego powodu KE zaproponowała wprowadzenie Instrumentu Stabilizacji Dochodów (IST – Income Stabilisation Tool), który został opracowywany jako rekompensata dla rolników w przypadku poważnych spadków dochodów, płacona bez względu na przyczynę spadku dochodów (np. plony, ceny, koszty surowców).


czytaj dalej ...


Krótka charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej na polskiej wsi
2012-05-21

W ciągu ostatnich ośmiu lat na obszarach wiejskich w Polsce nastąpiły znaczące zmiany społeczno-ekonomiczne. W 2011 roku na wsi mieszkało 15,3 mln osób, co stanowiło prawie 40% ogółu krajowej populacji. Było to odpowiednio o 4,5% i o ponad 1 p.p. więcej niż osiem lat wcześniej. W tym czasie o 17%, do prawie 6,2 mln wzrosła przeciętna liczba pracujących, a wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 10 p.p., do 50,5%.


czytaj dalej ...


Upraszczanie WPR a propozycja reformy po 2013 r.
2012-04-30

Wspólna Polityka Rolna jest największą polityką wspólnotową, zarówno w kontekście finansowania, jak i przepisów ją regulujących. Wspólnotowe prawodawstwo rolne stanowi ok. połowy całego ustawodawstwa unijnego i ze względu na ewolucyjny charakter WPR, jest bardzo skomplikowane. WPR początkowo adresowana była przede wszystkim do rolników, obecnie coraz silniej utożsamiana jest z polityką UE wobec obszarów wiejskich.


czytaj dalej ...


Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie, cz.I - ubezpieczenia
2012-04-26

Wyzwaniem przyszłości dla Wspólnej Polityki Rolnej jest m.in. zachowanie produkcji rolnej we wszystkich częściach Europy. Wiele czynników (np. ograniczona dostępność zasobów naturalnych i ziemi przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji, masowy wzrost światowego zapotrzebowania na żywność) powoduje, że osiągnięcie tego celu jest zagrożone.


czytaj dalej ...


Data wejścia w życie reformy WPR jest zagrożona
2012-03-22

Trwa dyskusja nad przedstawionymi przez Komisję Europejską propozycjami reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Na razie nie widać istotnego zbliżenia stanowisk krajów członkowskich. Zabiegi dyplomacji francuskiej zmierzają do stworzenia silnego sojuszu mającego na celu zachowanie status quo WPR.


czytaj dalej ...


„Partnerstwo między Europą a Rolnikami” – 50 lecie Wspólnej Polityki Rolnej.
2012-02-22

W 2012 r. przypada 50-ta rocznica wdrożenia unijnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która stanowi jeden z ważniejszych fundamentów integracji europejskiej. Od momentu powstania, WPR zapewnia i dba o zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego oraz odgrywa znaczącą rolę w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.


czytaj dalej ...


Pierwsze uwagi i opinie na temat propozycji KE

Pierwsze reakcje na zaprezentowane propozycje legislacyjne zapowiadają burzliwą debatę. Najbardziej krytycznie o pakiecie KE wyraził się rząd Wielkiej Brytanii, który uważa, że w sytuacji problemu z zapewnieniem globalnego bezpieczeństwa żywnościowego oraz utraty bioróżnorodności potrzebne są radykalne reformy. Zaproponowane zazielenienie zostało nawet określone przez Brytyjczyków mianem „zielonego mydlenia oczu”.


czytaj dalej ...


<//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span><//span>

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009