Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wybrane doniesienia z posiedzeń Rady Europejskiej i prac Komisji Europejskiej dotyczących rolnictwa i ram klimatyczno-energetycznych

26 stycznia 2015 podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa prezydencja łotewska przedstawiła program swoich prac w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. Janis Duclavs stwierdził: „…jednym z priorytetów prezydencji łotewskiej jest uproszczenie wspólnej polityki rolnej. Dopilnujemy, by Rada mogła jasno zakomunikować Komisji, które sprawy wymagają uproszczeń w ramach zreformowanej wspólnej polityki rolnej, jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich i wspólną organizację rynków”.

Szczególny nacisk podczas tej prezydencji położony zostanie także na rolnictwo ekologiczne, na temat którego przeprowadzono podczas poprzedniego posiedzenia Rady (tj 15 grudnia 2015) debatę polityczną. Należy w tym miejscu wspomnieć, że 27 stycznia 2015 Komisja Europejska podpisała z Koreą Południową porozumienie co do obustronnej wymiany produktów ekologicznych. W następstwie zawartego porozumienia od dnia 1 lutego 2015r. przetworzone produkty ekologiczne certyfikowane w Europie czy w Korei Południowej mogą być sprzedawane jako ekologiczne w każdym z tych regionów bez konieczności dodatkowej certyfikacji. Porozumienie obejmuje wszystkie produkty w tym przetworzone (zbożowe, mleczne, mięsne, oliwy z oliwek, przetwory spożywcze, żywność dla niemowląt, czekolady, wina i napoje spirytusowe). Usunięcie wymogu podwójnej certyfikacji pozwoli europejskim producentom żywności ekologicznej uzyskać łatwiejszy dostęp do głównych rynków produktów ekologicznych i zmniejszy koszty związane z dodatkowymi opłatami i formalnościami.

Również 26 stycznia 2015 Rada Europejska opublikowała komunikat prasowy odnośnie dalszych kroków w walce ze zmianami klimatu – koncentrujących się na przyspieszeniu wdrożenia tzw. poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto. Poprawka dauhańska zakładała, że Unia Europejska, jej państwa członkowskie i Islandia zobowiązują  się do ograniczenia swojego średniego rocznego poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG) w latach 2013 – 2020 do 80 % ich emisji w roku bazowym (głównie 1990r). W opublikowanym styczniowym komunikacie Rada zadeklarowała, iż ratyfikacja poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto będzie przekonującym dowodem zaangażowania UE i jej państw członkowskich w oenzetowskie negocjacje klimatyczne. Działania Rady sprowadziły się do zatwierdzenia poprawki dauhańskiej i skierowanie do Parlamentu Europejskiego prośby o zgodę na ostateczne przyjęcie decyzji w tej sprawie oraz postanowiła podpisać i zatwierdzić porozumienie z Islandią.

Przypomnijmy, że podczas posiedzenia w dniach 23-24 października 2014 Rada Europejska odniosła się do proponowanych przez Komisję Europejską zaostrzeń pakietu energetyczno-klimatycznego. Zatwierdzone wówczas zostało zaostrzenie unijnego celu ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 40% w 2030 r. w porównaniu z poziomem z roku 1990, a także podniesienie wskaźnika pułapu maksymalnych dozwolonych emisji z 1,74% do 2,2% począwszy od roku 2021. Należy zaznaczyć, że w dokumencie1 zawierającym konkluzje z październikowego spotkania pośród  ram polityki do roku 2030, we fragmencie dotyczącym sektorów nieobjętych systemem ETS znalazło się odwołanie do sektora rolnego. Podkreślono konieczność zapewnienia spójności unijnych celów klimatycznych z celami z zakresu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego. Wskazano na konieczność zrównoważonej intensyfikacji produkcji rolnej powiązanej z działaniami łagodzącymi skutki emisji gazów cieplarnianych i zalesianiem. Rada Europejska zapowiedziała równocześnie określenie przed 2020 r. (w zależności od warunków technicznych) unijnej polityki włączenia kwestii użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania do ram łagodzenia skutków emisji gazów cieplarnianych do roku 2030.

                                              Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

1 Nota SN 79/14

Źródła:

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/188_en.htm

http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/agrifish/2015/01/26/

http://www.consilium.europa.eu/pl/templates/press-detail.aspx?id=40802192526

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_11/f9d8adeb65abe9a6ccb8c8ac98871888.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/145369.pdf

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009