Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej

W dniach 23 i 24 stycznia 2013 r. Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zajmowała się problematyką reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE. W przeprowadzonych w tych dniach posiedzeniach poddano pod głosowanie poszczególne części reformy WPR:

  1. dopłaty bezpośrednie,
  2. rozwój obszarów wiejskich,
  3. wspólną organizację rynków produktów rolnych,
  4. finansowanie, zarządzanie i monitorowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Głosowanie nad przygotowanymi raportami wyznacza stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zrębów przyszłej reformy.

Wspólna polityka rolna nie ogranicza się współcześnie do zapewnienia żywności i rozwoju obszarów wiejskich, ale jest także ważnym narzędziem wspierającym różnorodność biologiczną, ochronę i łagodzenie zmian klimatu, a także utrzymanie usług ekosystemowych. WPR powinna także w większym stopniu zapewnić rolnikom rekompensaty za dostarczanie dóbr publicznych, gdyż rynek nie jest w stanie w pełni uwzględnić gospodarczej wartości tych dóbr, które są uzyskiwane dzięki rolnictwu.

Dotychczasowe prace prowadzone w kilku komisjach Parlamentu Europejskiego m.in. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rozwoju czy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności wprowadziły łącznie około 8 tys. poprawek do przedstawionych przez Komisję Europejską projektów legislacyjnych programujących WPR po 2013 r..

W Komisji Rolnictwa PE rozpoczęły się w środę głosowania poprawek do przedstawionych przez Komisję Europejską projektów. Jednakże przed końcowym głosowaniem, w kilku kluczowych kwestiach, wprowadzone poprawki wymagały wypracowania kompromisu oraz wzmocnienia stanowiska negocjacyjnego Parlamentu w stosunku do Rady. Bowiem w obowiązującej po raz pierwszy w tym zakresie, zwykłej procedurze legislacyjnej, Parlament współdecyduje, w równorzędnym pozycji z Radą, o kształcie polityki rolnej.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa PE Paolo De Castro wskazał, że projektowane rozwiązania mają przyczynić się do bardziej sprawiedliwego rozdziału środków z funduszy wspólnotowych, wprowadzić obowiązkowe, choć bardziej uelastycznione środki służące ochronie środowiska, lepiej przygotować rolników do funkcjonowania na europejskim rynku.

W zakresie płatności bezpośrednich przyjęto przedmiotową listę wyłączeń (obejmujących np. tereny lotnisk, klubów sportowych), starając się zagwarantować by pomoc z tego tytułu trafiła tylko do aktywnych rolników. Państwom członkowskim pozostawiono możliwość rozszerzenia lub zawężenia katalogu podmiotów objętych wyłączeniem. W celu zmniejszenia różnic w poziomach finansowania w poszczególnych państwach UE Komisja zaproponowała by w żadnym państwie członkowskim rolnicy nie mogli otrzymać mniej niż 65% średniej UE, proponując jednocześnie by stawki płatności dla rolników na terenie całej UE zostały zrównane w 2019 r.

Zatwierdzono także propozycję zredukowania płatności gospodarstwom otrzymującym najwyższą pomoc, stosując w tym zakresie mechanizm degresywnej redukcji płatności (ang. capping). Przyjęto też zasadę, że kwoty wsparcia zredukowanego największym gospodarstwom rolnym pozostaną w regionie i będą służyły wsparciu rozwoju obszarów wiejskich.

Dążąc do wprowadzenia instrumentów ochrony środowiska także do I filaru zaproponowano wprowadzenie generalnej zasady przeznaczenia 30% koperty krajowej na płatności uzależnione od spełnienia wymogów ekologicznych (ang. greening), do których zaliczono trzy główne instrumenty: 1) dywersyfikację upraw, 2) trwałe użytki zielone, 3) tworzenie obszarów ekologicznie ukierunkowanych. Zdaniem Komisji Rolnictwa system ten musi być bardziej elastyczny, przewidywać wyjątki od generalnej zasady m.in. związane z wielkością gospodarstw, tak aby zwolnić z tego obowiązku gospodarstwa najmniejsze. Zaproponowano także zwolnienie gospodarstw prowadzących produkcję metodą ekologiczną, objętych system krajowej certyfikacji rolnictwa ekologicznego, z uwagi na fakt wypełniania praktyk przyjaznych dla środowiska.

Narzędzie zarządzania ryzykiem powinno być finansowane z budżetu na programy rozwoju obszarów wiejskich, a nie z budżetu płatności bezpośrednich, jak ma to miejsce obecnie. Narzędzie stabilizacji dochodu powinny mieć formę wkładów finansowych do funduszy lub polis ubezpieczeniowych zabezpieczających przed ryzykiem poważnego spadku dochodów. Aby lepiej przygotować rolników do radzenia sobie z niestabilnością rynku i zarządzaniem w stanach kryzysowych powinno się wzmocnić pozycję organizacji producentów we wszystkich sektorach, wyposażyć ich w większą swobodę działania, w znacznie szersze kompetencje i nowe instrumenty prawne w zakresie zarządzania kryzysowego, prawo do negocjowania umów w imieniu członków organizacji.

Komisja Rolnictwa PE odrzuciła wniosek Komisji Europejskiej związany z podawaniem do publicznej wiadomości częściowych danych beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie lub środki z programów rozwoju obszarów wiejskich. Wyrażono obawę, że takie upublicznienie danych, mimo spełnienia zasad przejrzystości, byłoby naruszeniem prywatności beneficjentów i mogłoby być zakwestionowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Komisja Rolnictwa PE zatwierdziła także szereg środków mających na celu usunięcia niepotrzebnej biurokracji i zapewnienie, aby kary za łamanie przepisów były proporcjonalne do zawinienia. Ma to zapewnić uproszczenie procedury, zmniejszenie biurokracji, z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad zgodnością ze wspólnymi zasadami wydatkowania środków z funduszy.

Kolejnym krokiem w procedurze legislacyjnej jest uzyskanie zgody na przegłosowane w Komisji Rolnictwa PE zmiany (prawdopodobnie na plenarnym posiedzeniu w marcu br.) oraz uzyskanie akceptacji przedstawicieli państw członkowskich (szczyt szefów państw i rządów do rozwiązywania przyszłych WPR planowany jest na 7-8 lutego br.).

Opracowała: Monika A. Król SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009