Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii – postęp prac

Rada Europejska kontynuuje prace nad propozycjami zawartymi w styczniowym Komunikacie Komisji Europejskiej „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”. Z punktu widzenia Polski propozycje  Komisji są dość odważne i wzbudzają obawy o konkurencyjność krajowej gospodarki (szerzej ksow.pl/wpr-po-2013-roku/uwagi-i-opinie/zaostrzanie-polityki-klimatyczno-energetycznej-ue.html) dlatego też ważne jest śledzenie ich losu. Rada Europejska rozpoczęła dyskusję nad propozycją Komisji podczas marcowego posiedzenia i kontynuowała  ją na posiedzeniu 26-27 czerwca, zakładając przyjęcie ostatecznej decyzji w sprawie nowych ram polityki energetyczno-klimatycznej w październiku 2014 r.

Należy zauważyć, iż zmieniająca się sytuacja geopolityczna (kryzys ukraiński) przyczynia się do ostrożniejszego traktowania przez Unię Europejską kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Podczas marcowego posiedzenia Rady Europejskiej zobowiązano Komisję do analizy bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz przedstawienia kompleksowego planu dotyczącego sposobu zmniejszania zależności energetycznej UE.  W konsekwencji 28 maja Komisja Europejska przedstawiła „Europejską strategię bezpieczeństwa energetycznego” (http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm) wskazując na następujące kluczowe obszary:

  • stworzenie wewnętrznego rynku energii i budowę brakujących połączeń infrastrukturalnych umożliwiających przepływ energii na terenie całej UE,
  • konieczność zróżnicowania dostawców i tras dostaw,
  • wzmacnianie mechanizmów solidarności i reagowania na wypadek awarii,
  • zwiększenie produkcji energii wewnątrz UE w oparciu o rozwój OZE oraz o zrównoważoną produkcję paliw kopalnych,
  • poprawę efektywności energetycznej,
  • zwiększenie roli Komisji Europejskiej w koordynacji krajowych polityk energetycznych i zaangażowanie jej w planowanie umów międzyrządowych.

Strategia zaproponowana przez Komisję została przedyskutowana na czerwcowych posiedzeniach  Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) oraz na posiedzeniu Rady Europejskiej.

W ocenie Rady Europejskiej najpilniejsze działania dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na okres zimy 2014/2015 w państwach członkowskich zagrożonych krótkotrwałymi zakłóceniami dostaw energii z przyczyn geopolitycznych. Utrzymano również marcowy wniosek Rady dotyczący dokonania do lipca 2014 przez Komisję przeglądu dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i umiejscowienia tematyki efektywności w projektowanych ramach klimatyczno-energetycznych. W perspektywie październikowego przyjęcia „Ram politycznych na okres 2020–2030 dotyczących klimatu i energii” Rada Europejska zaleciła dalsze analizy środków zwiększających średnio/długookresowo bezpieczeństwo energetyczne, podkreślając znaczenie rozwoju rodzimej produkcji i konieczność regionalnego podejścia do zintegrowania europejskiego rynku energii.

Najbliższe miesiące pokażą na ile „klimatyczno-energetyczne ramy polityczne” uwzględnią polskie postulaty odnoszące się do zachowania konkurencyjności krajowej gospodarki 

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

 

Powiązane źródła:

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/143500.pdf

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/143198.pdf

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/143200.pdf

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009