Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich
– założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

W dniu 20 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji materiał „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”. Szerokie konsultacje ww. dokumentu zostały przewidziane jako istotny element procesu przygotowania zarówno „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi
i rolnictwa” jak i innych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

„Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”, dla której wiodącą rolę pełni minister rolnictwa i rozwoju wsi, została ujęta jako jedna z dziewięciu docelowych strategii rozwoju w dokumencie „Sposób uporządkowania strategii rozwoju”, zaakceptowanym przez RM 24 listopada 2009 r.

Z uwagi na toczące się równolegle prace nad innymi rządowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności „Krajową strategią rozwoju regionalnego” (KSRR), „Długookresową strategią rozwoju kraju” oraz „Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju” (KPZK) niezbędne jest kompleksowe przedstawienie planowanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i uzgodnienie zakresu i narzędzi wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem instrumentów wspólnotowych
i krajowych, w tym w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności.

Zgodnie z „Kierunkami rozwoju obszarów wiejskich…..” obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej,
z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń.

Liczymy na Państwa udział w konsultacjach „Kierunków rozwoju obszarów wiejskich – założeń do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.”


Kierunki rozwoju obszarów wiejskich - założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa"
- pobierz (.pdf 2,2 MB) - dokument zaakceptowany przez Kierownictwo MRiRW 17 grudnia 2009 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i debaty społecznej


Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich

Dokument „Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich”, przyjęty przez Kierownictwo MRiRW dnia 3 lutego 2009 r., ma na celu określenie pożądanych kierunków zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz ułatwienie koordynacji i komplementarności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności.
Jest dokumentem cząstkowym, stanowiącym etap pośredni
w przygotowaniu docelowego dokumentu „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich”. Odnosi się zarówno do obecnego okresu programowania 2007-2013/15, jak i do okresu po 2015 roku.

„Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich” jest zbieżny
z dotychczasowymi dokumentami strategicznymi przygotowanymi
w MRiRW, ale stanowi ich uzupełnienie i rozwinięcie, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące w Polsce po przystąpieniu do UE,
w tym na obszarach wiejskich.

Ze względu na fakt, iż rozwój obszarów wiejskich wymaga szerokiej współpracy administracji rządowej, samorządowej i organizacji społecznych, dokument „Zarys kierunków obszarów wiejskich” został przesłany do Ministrów, członków Rady Ministrów oraz do Marszałków Województw. 

Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich (3.02.2009)

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009