Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Moja SMART wieś

Partner wiodący: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z partnerami KSOW: Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz RURBAN Wieś-Miasto-Region, realizują operację pt. „Moja SMART wieś”.

Celem operacji jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznej.

Istnieje potrzeba rozpoznania jak jest rozumiana koncepcja smart village, a także odpowiedź na pytanie – czy są w Polsce wsie, które można określić takim mianem?

Pojawia się jednocześnie problem – czy promowana koncepcja smart village ma szansę powodzenia na polskiej wsi, czy może należy najpierw zidentyfikować przykłady, jakie już istnieją i na tej podstawie budować całą interwencję i wsparcie na jej rzecz.

Grupę docelową stanowią osoby i podmioty ze wszystkich województw Polski, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. Założeniem jest, że w konkursie weźmie udział ok. 50 osób, jednak nie mniej niż 10 osób (w tym również osób prawnych). Źródłem informacji o konkursie dla potencjalnych jego uczestników będą plakaty oraz maile wysłane do urzędów każdej gminy, Lokalnych Grup Działania, kół gospodyń wiejskich oraz szkół i uczelni o profilu rolniczym, specjalnie stworzona strona internetowa, w domenie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a także strona IRWIR PAN oraz dodatkowych partnerów. Informacje o konkursie zostaną również umieszczone na portalach internetowych zajmujących się wsią, a także w mediach społecznościowych. Brak ograniczeń wiekowych i bez względu na formę prawną uczestnictwa, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart village wśród różnych grup wiekowych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Formy realizac

 • W ramach operacji zostanie ogłoszony konkurs „Moja SMART wieś”, w ramach którego poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.
 • Stworzona zostanie strona internetowa, na której umieszczone zostaną nadesłane przykłady inteligentnych wsi, które wezmą udział w konkursie. Bank wiedzy stanowić ma inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności.
 • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się w październiku br. Spotkanie będzie miało dwa wymiary: naukowy, w ramach którego wybrany ekspert opowie o koncepcji smart villages oraz praktyczny, w którym zaprezentowane zostaną najciekawsze inteligentne inicjatywy.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

1) Zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych do uzyskania korzyści w związku z podejmowaniem tej inicjatywy.

2) Sieciowanie praktyk godnych naśladowania, aktywizacja mieszkańców wsi w poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages.

3) Realizacja nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach zebranych w trakcie trwania konkursu.

4) Zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Więcej informacji o operacji dostępne jest na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/657/badania/smart-village-inteligentna-wies


News z 15.07.2019 r. - zobacz

Weź udział w konkursie Moja SMART Wieś i opisz jak twoja wieś stała się inteligentna

"Smart villages – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Cel konkursu

Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie na adres: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Moja smart wieś” lub drogą elektroniczną na adres: smart@irwirpan.waw.pl

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Wytyczne

W przypadku opisu należy przedstawić:

 1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
 2. Lata realizacji*;
 3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
 4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
 5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
 6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
 7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
 8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.

* pozycje obowiązkowe

Terminy

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku. Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Kryteria konkursu

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Nagrody

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • oraz 7 wyróżnień po 1000 zł. 

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora: http://smart.irwirpan.waw.pl/

Regulamin konkursu - pobierz


News z dnia 2.09.2019 r. - zobacz

Czy twoja wieś jest SMART? Weź udział w konkursie Moja SMART Wieś!


News z dnia 13.09.2019 r. - Termin nadsyłania prac na konkurs "Moja SMART wieś został przedłużony do 30 września br - Zobacz

News z dnia 30.10.2019 r. z zobacz

 Gala wręczenia nagród w konkursie „Moja SMART wieś”

news/entry/14827-termin-nadsylania-prac-na-konkurs-moja-smart-w.html


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009