Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady

Partner KSOW: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2019 r. i kończy się w dniu 30 września 2019 r.

Kwota dofinansowania: 19 800,00 zł

Celem operacji jest opracowanie ekspertyzy pt.: Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady, która przyczynić się ma do upowszechnienia wiedzy i informacji dotyczących ekologicznych innowacji rolniczych.

Ekspertyza będzie analizą warunków, sposobów i efektów realizacji innowacji ekologicznych w gospodarstwach rolnych w ujęciu praktycznym i teoretycznym. Będzie obejmowała i gromadziła rozproszoną wiedzę dotyczącą innowacji ekologicznych w rolnictwie z dorobku nauki światowej i krajowej.

Formy realizacji operacji: Ekspertyza

Operacja skierowana jest do:
a) Osób pracujących w rolnictwie w całym kraju, w tym:

  • zarządzający gospodarstwami rolnymi,\
  • instytucje publiczne uczestniczące w systemie transferu wiedzy i informacji rolniczej: administracja rządowa i samorządowa, uniwersytety, instytuty naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, szkoły rolnicze,
  • użytkownicy portali internetowych: Farmer, Agrofakt, Topagrar, PPR, Wieści rolnicze.

 


„Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady”

Opracowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy publikacja pt. „Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady” zawiera analizę warunków, sposobów i efektów realizacji ekoinnowacji w gospodarstwach rolnych w ujęciu praktycznym i teoretycznym. Wyniki badań przedstawione w monografii skierowane są w szczególności do osób pracujących w rolnictwie, zarządzających gospodarstwami rolnymi i przedstawicieli instytucji wchodzących w skład systemu wiedzy i informacji rolniczej.

Opracowanie stawia sobie za cel przybliżenie zjawiska innowacji ekologicznych. Osią rozważań było zagadnienie istoty i uwarunkowań ekoinnowacji. Wskazana problematyka zawarta jest głównie w pierwszym i drugim rozdziale monografii. Drugi rozdział opracowania dotyczy również poziomu innowacji ekologicznych w polskim rolnictwie w skali całego sektora. Z kolei w rozdziale trzecim analizowano źródła i proces dochodzenia do ekoinnowacji na poziomie gospodarstw rolnych – wybrane studia przypadków. Całość rozważań kończą wnioski wraz z rekomendacjami odnoszącymi się do rozwiązań sprzyjających rozpowszechnieniu innowacji ekologicznych w Polsce.

Postawiony w pracy cel wymagał wykorzystania dwóch rodzajów podejść, a mianowicie: ilościowego i jakościowego. Pierwsze z nich opierało się głównie na analizie statystyczno-porównawczej danych GUS i Polskiego FADN charakteryzujących krajowe rolnictwo. Materiał empiryczny obejmował przede wszystkim lata 2005-2016. Z kolei podejście jakościowe opierało się na analizie literatury przedmiotu na temat innowacji ekologicznych, aktów prawnych i dokumentów strategicznych dotyczących krajowego sektora rolnego, jak również informacji zebranych drogą wywiadu bezpośredniego z wybranymi producentami żywności ekologicznej  i obserwacji autorów publikacji w miejscu badania. Wymienione metody i narzędzia badawcze umożliwiły pogłębione rozpoznanie istoty innowacji ekologicznych w działalności rolniczej, jak również wskazanie dobrych praktyk w zakresie ich realizacji, które mogą okazać się użyteczne dla rolników, rolniczek oraz dla podmiotów działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Z przeprowadzonych badań wynikało, że innowacje ekologiczne w sektorze rolno-spożywczym można interpretować jako działania na poziomie podmiotu gospodarczego (gospodarstwa rolnego) służące poprawie jego relacji ze środowiskiem, które przynoszą jednocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne. Rozpowszechnienie ekoinnowacji w polskim rolnictwie uległo zwiększeniu. Świadczył o tym wzrost częstości prośrodowiskowych praktyk i metod produkcji, w tym popularyzacji ekologicznego systemu wytwarzania. Analizowane w publikacji przypadki innowacji ekologicznych dokumentowały fakt, że na ich tworzenie miał wpływ szereg czynników związanych z producentami żywności, ale i determinant występujących w ich otoczeniu.

Publikacja - pobierz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009