Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich

Świętokrzyska Sieć LGD realizuje operacje, której celem jest organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”.

Celami szczegółowe operacji są:

Stworzenie możliwość nawiązania kontaktów dla 100 przedstawicieli LGD z Unii Europejskiej, w tym z Polski, poprzez:

organizację konferencji połączonej z warsztatami oraz wizytą studyjną z prezentację dobrych praktyk;

stworzenie strony internetowej, na której prezentowane będą LGD, których przedstawiciele wzięli udział w przedmiotowej konferencji i które planują przygotować projekty współpracy

W ramach konferencji i wizyty studyjnej zostaną zaprezentowane przykłady projektów dotyczące włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele LGD, na warsztatach – szybkie randki projektów współpracy - stworzone będą mieli warunki do nawiązania kontaktów w celu przygotowania projektów współpracy.

Dodatkowo w ramach planowanej konferencji i wizyty studyjnej przedstawione zostaną doświadczenia polskich i europejskich LGD dotyczące następujących aspektów:

  • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności,
  • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Zaplanowana wizyta studyjna ma być inspiracją dla uczestników projektu współpracy, jak również umożliwić bliższe poznanie świętokrzyskich LGD z zagranicznymi.

Na przygotowanej stronie internetowej prezentowane będą wizytówki LGD uczestniczących w konferencji z propozycjami międzynarodowych projektów współpracy dotyczących włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Ponadto na stronie związanej z programem wizyty studyjnej zaprezentowane zostaną zrealizowane projekty LGD dotyczące ww. obszaru tematycznego.

Grupą docelową operacji są przedstawiciele lokalnych grup działania z Unii Europejskiej w tym z Polski. Operacja będzie skierowana do osób odpowiedzialnych w swoich LGD za przygotowanie i realizację międzynarodowych projektów współpracy.

Więcej informacji dostępne jest dostępnych jest na stronie www.t-c-p.pl


News z 1.10.2018 r. - zobacz

Relacja z konferencji

115 przedstawicieli lgd z 11 krajów Unii Europejskiej – Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumuni, Węgier, Słowacji, Słowenii - dyskutowało w dniach 20-21 września br. na Targach Kielce o doświadczeniach związanych wdrażaniem projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich. Konferencja została zorganizowana przez Partnera KSOW Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

 

Peter Toth z ENRD Contact Point w Brukseli wprowadzając w dyskusję zaprezentował rolę Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, jak również formy wsparcia lgd w poszukiwaniu partnerów, wskazywał na jej udział w sieciowaniu i wymianie doświadczeń zarówno na poziomie europejskim, jak również państw członkowskich. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie innowacji w podejściu leader. Szczególną uwagę poświęcił na przedstawienie cech jakie powinny być spełnione przez dobrze przygotowany projekt współpracy, jak również jak w jego ocenie powinien wyglądać cały proces związany z ich przygotowaniem, wdrożeniem i ewaluacją.

 

Występująca kolejno Magdalena Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała zagranicznym grupom zasady wdrażania projektów współpracy obowiązujące w Polsce. W tym w szczególności sposób prowadzenia naboru wniosków przez samorządy województw, możliwe do realizacji zakresy działań, rodzaje kosztów kwalifikowalnych, czas realizacji. Po tym wystąpieniu prowadzącego konferencję Ryszard Kamiński – Prezesa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – poprosił osoby reprezentujące lgd z Finlandii, Portugali i Rumuni aby przedstawili jak wygląda wdrażania projektów współpracy w ich krajach.

Po wprowadzeniu gości konferencji doświadczenia w realizowaniu projektów partnerskich, podnoszących jakość życia, promujących wieś jako miejsce gdzie warto mieszkać, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój społeczno-gospodarczy bazujący na lokalnych zasobach zaprezentowali Danuta Kucińska, Barbara Kawa, Katarzyna Jórga i Ireneusz Kamiński. Danuta Kucińska z LGD Przyjazne Mazowsze zaprezentowała przykłady dobrych praktyk związanych z budowaniem partnerstw na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich. Swoją prezentacją oparła o przeprowadzone wcześniej wywiady z osobami zarządzającymi lgd w różnych regionach polski. W jej prezentacji nie zabrakło przykładów z innych państw UE, w tym Niemiec, Hiszpanii. Swoje wystąpienie zakończyła wskazówkami, rekomendacjami, którymi należy się kierować budując partnerstwo mające na celu aktywizację społeczności lokalnej. Katarzyna Jórga z LGD Stowarzyszenie Światowid zaprezentowała doświadczenia swojej grupy związane wdrażaniem projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. W swym wystąpieniu wskazywała na konieczność prowadzenia nie tylko działań związanych przyznawaniem dotacji dla przedsiębiorstw, ale również dotyczących podnoszenia wiedzy, kształtowania postaw przedsiębiorczych, czy też angażujących przedstawicieli biznesu w akcje o charakterze społecznym. Barbara Kawa z LGD Korona Północnego Krakowa w swej prezentacji podzieliła się doświadczeniami swojej grupy w realizacji projektów służących podnoszeniu jakości życia na wsi i promujących wieś, jako miejsce, w którym warto żyć. W swojej prezentacji podkreślała, że lgd powinna korzystać nie tylko ze środków Leader’a, ale również aktywnie pozyskiwać fundusze z innych źródeł, aby realizować przyjętą lokalną strategię rozwoju. Ireneusz Kamiński z LGD Aktywni Razem przedstawił jak ważne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu planowania rozwoju lokalnego. Swoją prezentację oprał o doświadczenia związane z aktywnym udziałem w realizowanych przez FAOW projektach na terenie państw Bałkańskich, które służyły m.in. przekazywani polskich doświadczeń we wdrażaniu projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, które cechuje oddolne podejście.

Przygotowane prezentacje były wprowadzeniem do dyskusji, w której poza prelegentami z polskich lgd wzięli udział Peter Toth, Magdalena Mach i Agata Markuszewska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. W jej trakcie wskazano projekty dotyczące Smart Village, jako potencjalny zakres projektu współpracy.

W ostatniej części pierwszego dnia zorganizowano warsztaty w czterech grupach, podczas których uczestnicy mogli dyskutować o zakresie wspólnych projektów współpracy. Szczególnie uczestników zainteresowała propozycja międzynarodowego projektu współpracy przygotowanego przez grupę z Hiszpanii, którego tematem przewodnim będzie dziedzictwo kulinarne. Uczestnicy konferencji przygotowalni na tą okazję opisy koncepcji swoich projektów współpracy, które dostępne są na stronie www.t-c-p.pl w zakładce Aktualności.

Drugiego dnia w trakcie wizyty studyjnej do Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi, Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, Zespołu Pałacowego w Kurozwękach doświadczenia w realizowaniu projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich zaprezentowali przedstawiciele świętokrzyskich lgd – Anna Łubek, Witold Kowal i Piotr Sadłocha.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria - zobacz


Zaproszenie

W imieniu Świętokrzyskiej Sieci LGD zapraszamy przedstawicieli lokalnych grup działania na międzynarodową konferencję „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w Kielcach w dniach 20 – 21 września br.

Pierwszego dnia przedstawione zostaną przykłady projektów zrealizowanych przez polskie LGD, które dotyczą:

a) aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,

b) wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

c) realizacji projektów dot. jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,

d) upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

W drugiej części tego dnia uczestnicy wezmą udział w zabawie w „szybkie randki”, aby mogli poznać jak najwięcej LGD z całej Unii Europejskiej i znaleźć partnera do przygotowywanego projektu współpracy.

Drugiego dnia przewidziana jest wizyta studyjna do 3 atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, z których dwie powstały z inspiracji lokalnych grup działania, a trzecie korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej to miejsce, które przybliża w interaktywny, ciekawy sposób turystom i pielgrzymom bogactwo kulturowe, dziedzictwo historyczne Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz legend, podań i rodzimej kultury ludowej. Koncepcja i dokumentacja techniczna Osady Średniowiecznej została opracowana i sfinansowana przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry. Jej budowę Gmina Bieliny sfinansowała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed uruchomieniem LGD Wokół Łysej Góry oraz Gmina Bieliny przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego prowadziły szkolenia dla bezrobotnych przygotowujące do pracy na terenie osady.

Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, zaprojektowana ze środków LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, to rekonstrukcja osady starożytnej z pierwszych wieków naszej ery, położonej nad strumykiem, którego źródła znajdują się u podnóża Łysej Góry.  Obiekt powstał w miejscu dawnego piecowiska, jako zaplecze dla tematycznych spotkań z różnymi aspektami rzemiosła, życia codziennego i duchowego społeczności zamieszkujących nasze ziemie około 2000 lat temu. To jedyne w Polsce, a przypuszczalnie również w Europie miejsce, gdzie prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, w dodatku w tak szerokim kontekście kulturowym.

Zespół Pałacowy w Kurozwękach prowadzący działalność w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej przedstawiając bardzo szeroką ofertę dla  turystów indywidualnych i grupowych. Umiejętnie łączy walory zabytkowe XIV wiecznego pałacu z elementami agrobiznesu takimi jak hodowla bizonów amerykański, mini zoo i labirynty na polach kukurydzy i konopi.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze szczegółowymi informacje o konferencji dostępne są na stronie www.t-c-p.pl Na stronie przygotowana zostanie baza LGD uczestniczących w konferencji z opisami koncepcji przygotowywanych projektów współpracy.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009