Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na projekty współpracy

10.09.2020

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER. Konkurs ma na celu wyróżnienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Cele konkursu

 • Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
 • Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
 • Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Kryteria tematyczne:

 1.  kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne – projekty dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, lub projekty dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;
 2. rozwój lokalny – projekty wykorzystujące podejście LEADER do rozwoju lokalnego np. poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promowanie obszaru,w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
 3. turystyka – projekty wspierające rozwijanie turystyki, promowanie turystyki na obszarach wiejskich np. poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Warunki udziału:

 1.  Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).
 3. Projekty współpracy mogą dotyczyć partnerstw w Polsce (współpraca międzyterytorialna), lub partnerstw w Polsce i w innym państwie członkowskim, jak również na obszarach wiejskich poza granicami UE (współpraca międzynarodowa).
 4. Projekty są zgłaszane jako projekty współpracy międzyterytorialnej lub międzynarodowej w jednej z 3 kategorii tematycznych.
 5. Projekt może być zgłoszony przez LGD wiodące, które jest umocowane do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji projektu. W przypadku współpracy międzynarodowej projekt jest zgłaszany przez LGD z Polski, niezależnie czy pełni rolę wiodącą czy partnerską. W przypadku kilku LGD z Polski, niepełniących roli wiodącej w projekcie współpracy międzynarodowej, zgłoszenie może być złożone przez jednego partnera w porozumieniu z pozostałymi partnerami z Polski.
 6. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 9 października 2020r. na adres poczty elektronicznej: konkursLGD@ksow.pl. W wiadomości proszę wskazać osobę do kontaktu oraz dane teleadresowe. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej oraz jako skan z niezbędnymi podpisami.
 7. Do wypełnionego formularza należy załączyć co najmniej 5 zdjęć przedstawiających działanie projektu / inwestycji / inicjatywy wraz z ich opisem.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione według kryteriów oceny przez Komisję Konkursową. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane i nagrodzone (nagrody pieniężne określone w Regulaminie konkursu) podczas uroczystej gali. Spośród zgłoszonych projektów najlepsze przykłady zostaną udostępnione na stronie internetowej KSOW www.ksow.pl oraz w broszurze prezentującej projekty współpracy międzyterytorialnej
i międzynarodowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Agatą Markuszewską, tel. 22 623 2838, lub Agnieszką Sagan, tel. 22 623 2837, lub pod adresem poczty elektronicznej a.markuszewska@cdr.gov.pl.

Zapraszamy LGD realizujące projekty współpracy do udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Kryteria oceny - pobierz

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009