Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zostań ekspertem przyrodniczym!

24.03.2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  • Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub  studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i  dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
  • Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  • Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  • Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych  prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminie 05-07.04.2020 r. TERMIN SZKOLENIA MOŻE ULEC ZMIANIE

Miejsce szkolenia: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Obowiązkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,00 zł (dydaktyka).

Uczestnicy pokrywają również  koszty: noclegów i  wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 27 marca 2020 r. na adres: a.korczykowska@cdr.gov.pl lub na fax 22 729 72 91. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia terminu naboru. Grupa uczestników może liczyć maksymalnie 30 osób.

Opłatę za szkolenie należy uiścić w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie się na szkolenie. Faktura zostanie wystawiona na podstawie karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji  odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z zainstalowanym pakietem MS Office, wersja Excel 10.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu końcowego. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy egzaminów:

I termin: 7 kwietnia 2020 r. godz. 10.45

II termin: 28 kwietnia 2020 r. godz. 11.00

III termin: 5 maja 2020 r. godz. 11.00

Koszt egzaminu wynosi 75 zł. Wpłatę za egzamin należy wnieść na:
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.

Wpłaty należy uiścić na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 1256 222, m.gajewska@cdr.gov.pl.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:  Anna Korczykowska, tel. 22 1256 296, a.korczykowska@cdr.gov.pl


Do pobrania

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Harmonogram szkolenia

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009