Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej


Stan realizacji działania | Przydatne linki


Podstawowe informacje o działaniu

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Beneficjent
W ramach ww. działania o pomoc może się ubiegać:

 • gmina
 • jednoosobowa spółka gminy
 • gminny zakład budżetowy

Zakres pomocy

Zgodnie z założeniami PROW 2007-2013, wsparcie jest udzielane na realizację projektów dotyczących:

 • gospodarki wodno-ściekowej w szczególności;
 • zaopatrzenia w wodę;
 • odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;
 • tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
 • wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
  w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych
z realizacją operacji, kosztów:

 • budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli;
 • rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących
  z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
 • zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych;
 • zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych;
 • zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych;
 • budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów);
 • zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;
 • ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem
  i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana na:

1. projekt realizowany w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących pow. 5 tys. mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys. mieszkańców

2. projekt spełniający wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

 • 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 • 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
 • 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi ze środków własnych.

Termin i miejsce składania wniosku o przyznanie pomocy

Termin oraz miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla każdego
z województw wyznacza właściwy organ samorządu województwa. Ponadto, informacje te podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Ustalenie terminu składania wniosków nie może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu kryterium regionalnego. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym przez właściwy organ samorządu województwa.

Termin i miejsce składania wniosku o płatność

Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, zaznaczając, że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność. Informacja o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej odpowiedniego urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki organizacyjnej. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio
w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009