Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów


Stan realizacji działania | Przykłady | Przydatne linki


Podstawowe informacje o działaniu

Pomoc udzielana w ramach działania Scalanie gruntów służy poprawie struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. W ramach projektu scalenia przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w szczególności zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, stanowiących własność gmin.

Scalenia gruntów odgrywają istotną rolę w urządzaniu przestrzeni wiejskich, stymulując spełnianie przez te obszary swoich funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej. Tereny wiejskie w Polsce charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową, dużym rozdrobnieniem rozłogów gruntów oraz nienajlepszym stanem infrastruktury technicznej i społecznej. Są to czynniki ograniczające efektywne gospodarowanie i utrudniające popularyzację scalania gruntów.

Cele określone w PROW 2007-2013 dla działania to:

  1. Poprawa struktury gospodarstw rolnych, poprzez wykonanie prac scaleniowych.
  2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych.
  3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Postępowanie scaleniowe może zostać wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Beneficjentem środków wspólnotowych jest starosta - reprezentujący interesy uczestników scalenia.

Zakres działania

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów:

  • Opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej)
  • Zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej (np. budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, modernizacja rowów melioracji szczegółowych, rekultywacja gruntów oraz realizacja innych zabiegów wynikających z projektu scalania).

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

PROW 2007-2013 określa maksymalne stawki, jakie mogą być przeznaczona na 1 ha opracowania projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego jest to 1400 euro/ha, natomiast dla pozostałych 1250 euro/ha. Zróżnicowanie stawek jest uzasadnione tym, że koszt opracowania projektu scalenia gruntów dla wymienionych województw został zwiększony, ponieważ charakteryzują się one dużą szachownicą gruntów, jak również szczególnie trudnymi warunkami topograficznymi.

Termin i miejsce składania wniosku o przyznanie pomocy

Termin oraz miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla każdego z województw wyznacza właściwy organ samorządu województwa. Ponadto, informacje te podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Ustalenie terminu składania wniosków nie może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym przez właściwy organ samorządu województwa.

Termin i miejsce składania wniosku o płatność

Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność. Pierwszy wniosek o płatność składa się w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Właściwy organ samorządu województwa na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie, z powodu działania siły wyższej, jest niemożliwe, może wydłużyć termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności oraz określić nowy termin. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej odpowiedniego urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki organizacyjnej. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

Podział środków

Podział środków między województwa został dokonany Uchwałą nr 7 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. – w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I „Scalanie gruntów”.

Podział środków między województwa został dokonany z uwzględnieniem powierzchni obiektów zgłoszonych do realizacji oraz wskaźnika zróżnicowania terenu. tabela 1)

Limit środków finansowych przeznaczonych na ww. działanie został przyznany poszczególnym województwom bez podziału na lata, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.), co oznacza, iż fundusze niewykorzystane w 2009 r. przechodzą na rok kolejny.


1) Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.)

* (w tabeli) Przelicznik z euro na PLN z dnia 29 stycznia 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm.)

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009