Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konsultacje społeczne PROW 2014-2020

  • Informacja o przebiegu konsultacji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Od połowy 2012 roku trwały w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad opracowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W proces przygotowania dokumentu programowego, poprzez prowadzone równolegle konsultacje publiczne, włączone było szerokie grono interesariuszy zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W opiniowaniu projektu Programu uczestniczyły m.in. organizacje branżowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowo–badawcze, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji, samorządy terytorialne wszystkich szczebli, a także administracja rządowa i osoby fizyczne.

Konsultacje Programu prowadzono pisemnie, za pośrednictwem stron internetowych MRiRW (www.minrol.gov.pl) i KSOW (www.ksow.gov.pl) oraz podczas licznych spotkań. Istotną rolę w procesie konsultacji PROW 2014-2020 pełnił utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół - Grupa robocza wspierająca prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konsultacje prowadzone były w trzech etapach. W etapie I, trwającym od połowy kwietnia 2013 r. do końca czerwca 2013 r., skonsultowano „Wstępny zarys PROW 2014-2020”. Zebrano blisko 200 pisemnych opinii i uwag do dokumentu, odbyło się ponad 40 spotkań, na których przedstawiciele MRiRW przedstawiali projektowane zapisy Programu. Dodatkowo odbyło się 14 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej, w trakcie których były zgłaszane propozycje i postulaty dotyczące ukierunkowania Programu.

W drugim etapie - od 26 lipca 2013 r. do 15 września 2013 r. - skonsultowano I projekt PROW 2014-2020. Ponad 500 podmiotów skierowało do Ministerstwa blisko 600 pism z uwagami do projektu Programu. Odbyło się 8 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej. W trakcie tych posiedzeń omawiano szczegółowe rozwiązana dotyczące planowanych działań do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Dodatkowo przedstawiciele MRiRW uczestniczyli w ponad 70 spotkaniach, w ramach których prezentowane i omawiane były projektowane zapisy Programu. Podsumowaniem II etapu konsultacji była konferencja, która odbyła się 26 września 2013 r.

W ramach III etapu konsultacji – od 24 lutego 2014 r. do 14 lutego 2014 r - konsultowano II projekt PROW 2014-2020. Łącznie ponad 1200 podmiotów przesłało postulaty i uwagi do projektu Programu. W dniu 5 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu - Grupy roboczej, wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie którego zgłaszano uwagi i postulaty do II projektu Programu. Przeprowadzono również 16 spotkań informacyjno-konsultacyjnych w regionach, dotyczących przygotowania PROW na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach i przyczynili się do wypracowania rozwiązań, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2014-2020.

Poniżej publikujemy tabelę stanowiącą zestawienie zgłoszonych do II projektu Programu postulatów, uwag i opinii wraz z informacją o przyjętych rozstrzygnięciach dotyczących zgłoszonych kwestii.

Zestawienie uwag - pobierz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

 


  • III etap konsultacji projektu PROW 2014-2020

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • II etap konsultacji PROW 2014-2020

Uwagi do projektu PROW 2014-2020 - tabela

Projekt PROW 2014-2020 wersja I - pobierz

  • I etap konsultacji - Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wstępny zarys PROW 2014-2020 - pobierz dokument

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009