Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Opracowania i badania

Raport metodologiczny „Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – identyfikacja i ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego” dotyczący opracowania i realizacji badań w ramach projektu flagowego „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” realizowanego w oparciu o Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, 2014. Raport zawiera: merytoryczny kontekst badania, cele badań, problematykę badawczą, dobór próby do badań, metody i techniki badawcze, proponowany sposób prezentacji wyników i możliwości ich wykorzystania.

Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – identyfikacja i ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego – Raport dotyczący opracowania i realizacji badań w ramach projektu flagowego „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” zrealizowanego w oparciu o Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego – Zespół badawczy Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Elżbiety Psyk-Piotrowskiej w składzie: Ewa Gabryelak, Ewelina Gwara, Pamela Jeziorska-Biel, Agnieszka Kretek-Kamińska, Ewelina Sudra, dr Katarzyna Zajda. Głównymi celami zrealizowanego badania było zdobycie informacji umożliwiających zidentyfikowanie różnych wymiarów postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz dokonanie oceny ich poziomu, a także dokonanie oceny możliwości wykorzystania tych postaw dla rozwoju lokalnego.

Samoocena młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności a stymulanty i destymulanty rozwoju lokalnego - Ewelina Sudra, Ewelina Gwara, Katarzyna Zajda, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki. Celem niniejszego artykułu jest, wychodząc od charakterystyki stymulant i destymulant rozwoju lokalnego, samoocena młodzieży wiejskiej w zakresie własnej przedsiębiorczości oraz ich aspiracje dotyczące miejsca na rynku pracy. Zdiagnozowanie poziomu tej samooceny badanych pozwoli ocenić, czy stanowi ona stymulantę czy destymulantę rozwoju lokalnego. Wnioski zostały oparte o wyniki przeprowadzonego badania pt.: „Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – identyfikacja i ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego”.

,,Fundusze unijne jak formy wspierania młodych przedsiębiorczych na polskiej wsi” Mgr Ewelina Ewa Dzikowska i Mgr Ewa Gabryelak– doktorantki Katedry Socjologii Wsi i Miasta z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem artykułu jest podkreślenie istotnej roli przedsiębiorczych postaw i zachowań ludzi w dążeniu do trwałego, wielopoziomowego rozwoju obszarów wiejskich oraz zapobieganiu ich marginalizacji. Skupiono się na czynnikach motywujących i ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej osobom młodym na obszarach wiejskich, jak również scharakteryzowano bariery rozwojowe i podkreślono ich negatywny wpływ na przedsiębiorczość ludzi młodych. Zaakcentowano ważną rolę funduszy unijnych, jako silnych bodźców do tworzenia własnych, często innowacyjnych działalności gospodarczych.

,,Uwarunkowania przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej” Mgr Pamela Jeziorka-Biel i Mgr Ewelina Sudra – doktorantki Katedry Socjologii Wsi i Miasta z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem artykułu jest ukazanie złożonej sytuacji młodych ludzi z obszarów wiejskich w zakresie podejmowania działań przedsiębiorczych na terenie swojego miejsca zamieszkania. Analiza czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, a także barier hamujących podejmowanie tego typu inicjatyw daje obraz gotowości młodzieży do przejawiania postaw przedsiębiorczych. Dokonano także literaturowego przeglądu pojęcia przedsiębiorczość oraz charakterystyki „klimatu społecznego”, który warunkuje występowanie działań przedsiębiorczych lub ich brak wśród młodzieży z obszarów wiejskich.

„Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Polsce – uwarunkowania, bariery, instrumenty wsparcia” Dr Iwona Nurzyńska - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W artykule w oparciu o własne badania i analizę literatury przedmiotu, w tym międzynarodowe badania porównawcze, autorka analizuje uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także wybrane dostępne instrumenty wsparcia ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz powstawania i rozwój małych firm na obszarach wiejskich.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009