Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rejestracja GPR w KRS

W konsekwencji zebrania założycielskiego, następuje rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze Przedsiębiorców. Z chwilą wpisu do rejestru, grupa nabywa osobowość prawną. Wnioski o wpis do rejestru składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Rejestracja przedsiębiorców w KRS kosztuje 500zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dodatkowe 500 zł.

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie ich działalności do oznaczonych osób następujące dane:

 • firmę lub nazwę,
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 • siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze.

Każda grupa w chwili zarejestrowania w KRS staje się przedsiębiorcą, i jak każda firma powinna:

 • uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • wyrobić własną pieczątkę,
 • założyć rachunek bankowy (obowiązek założenia rachunku bankowego przez przedsiębiorcę jest uzależniony od wysokości wartości transakcji z innym przedsiębiorcą, co wynika z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),
 • powiadomić, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników,
 • złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącą danej dziedziny działalności,
 • stosować, w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, standardy klasyfikacyjne, opracowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • przekazywać nieodpłatnie informacje i dane statystyczne, związane z prowadzoną działalnością.

Numer REGON można uzyskać we właściwym dla siedziby grupy Urzędzie Statystycznym. NIP wydawany jest przez Urząd Skarbowy.

Grupa, rejestrując się jako przedsiębiorca, ma prawo do złożenia wraz z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku RG-1, dotyczącego pierwszego wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Sąd rejestrowy ma obowiązek przesłać te wnioski do właściwego urzędu statystycznego i urzędu skarbowego.

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009