Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kongres Europejskiej Federacji Łąkarskiej 2012

21.06.2012

Kongresy Europejskiej Federacji Łąkarskiej są organizowane cyklicznie co 2 lata i stanowią platformę łączącą specjalistów realizujących badania w zakresie gospodarczego i przyrodniczego wykorzystania zasobów trwałych użytków zielonych w Europie. Problemy będące przedmiotem obrad kongresowych cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy z całej Europy.

Tematyka 24 Kongresu EGF obejmowała wielofunkcyjność trwałych użytków zielonych (ekosystemów trawiastych, które w języku angielskim określane są jako „grassland”) i dotyczyła funkcji produkcyjnej (bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy oraz ekologiczne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. ser, mleko, mięso, itp.), przyrodniczej (ochrona bioróżnorodności, powietrza, gleby i wody), krajobrazowej, turystycznej, a także ochronnej (zadarnienia hałd pokopalnianych, nasypów, wałów przeciwpowodziowych), dekoracyjnej i użytkowej (trawniki i tereny zieleni, boiska sportowe, pola golfowe, itp.).

Uczestnicy kongresu podkreślali, że łąka jest dobrem publicznym, o olbrzymim znaczeniu dla jakości życia współczesnego człowieka.

Europejska Federacja Łąkarska (European Grassland Federation  http://www.europeangrassland.org/) została powołana w 1963 roku i zrzesza stowarzyszenia łąkarskie wszystkich krajów państw członkowskich. Polskie Towarzystwo Łąkarskie (PTŁ) rozpoczęło działalność w 1994 roku, a od 2000 roku zostało włączone do EGF.

W 2008 roku, na 22nd Meeting of the EGF w Szwecji, Polska po raz pierwszy została wybrana na organizatora 24 Kongresu EGF w 2012 roku, a decyzją Zarządu Głównego funkcja ta przypadła Lubelskiemu Oddziałowi PTŁ. O randze tych Kongresów świadczy również udział najwyższych władz państwowych i samorządowych krajów organizujących. Przedsięwzięcie to było dla Lubelszczyzny nobilitacją i jednocześnie wielkim wyzwaniem, a kongres był również okazją do zaprezentowania walorów przyrodniczo-kulturowych oraz promocji naszego regionu. Wydarzenie zostało zorganizowane przy udziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kongres EGF 2012

Prezydent RP Bronisław Komorowski, doceniając wagę zagadnień poruszanych w trakcie kongresu, objął go honorowym patronatem, podobnie jak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Marian Wesołowski.

XXIV Kongres Europejskiej Federacji Łąkarskiej trwał blisko 2 tygodnie. Rozpoczął się 28 maja 2012 roku a składał się z różnorodnych wyjazdów studyjnych oraz warsztatowych grup tematycznych. Celem spotkań było m.in.: zapoznanie uczestników (w tym młodych naukowców)
z bioróżnorodnością ekosystemów trawiastych, z problematyka paszowego i energetycznego wykorzystania runi użytków zielonych czy rozległymi torfowiskami Polesia (m.in.: bogactwem ich awifauny) oraz potencjałem turystycznym Lubelszczyzny. 3 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie naukowcy uczestniczyli w warsztatach specjalistycznych (Workshop A: Innovations in Grazing, Workshop B: How to Estimate and to Improve the Nitrogen and Phosphorus Cycles of a Commercial Dairy Farm? Workshop C: Meeting on Grassland Production). Organizatorzy umożliwili również udział w Kongresie młodym naukowcom poniżej 35 roku, którzy uczestniczyli w specjalnych warsztatach (Master Class A: Modelling of Grass Growth i Master Class B Exploration of Biodiversity of Polish Grassland).

W poniedziałek 4 czerwca 2012 roku odbyła się uroczysta Ceremonia Otwarcia z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Konferencję otworzył Prezydent EGF 2012 Prof. Piotr Stypiński.
W Kongresie udział wzięło około 300 naukowców z 41 krajów oraz blisko 280 gości, reprezentujących władze lokalne (starostwa, miasta, gminy), różne instytucje oraz sponsorów. Powitalne spotkanie (Welcome Reception), z udziałem władz regionalnych odbyło się 4 czerwca 2012 roku na stadionie Górniczego Klubu Sportowego Bogdanka S.A. w Łęcznej, gdzie został rozegrany towarzyski mecz piłki nożnej między drużyną GKS Górnik Łęczna i reprezentacją uczestników 24 Kongresu EGF. Podczas Welcome Reception prezentowane były walory kulturowe powiatu łęczyńskiego i specyfika kuchni regionalnej.

Obrady plenarne trwały codziennie od 3 do 7 czerwca 2012 roku w Centrum kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W tym czasie wygłoszono 2 referaty wprowadzające, 10 referatów plenarnych oraz 54 prezentacje ustne. 198 prac zostało zaprezentowanych w formie posterów, które były dostępne podczas trwania całej konferencji. Efektem merytorycznym Kongresu jest 17 tom Grassland Science in Europe, w którym opublikowano 204 oryginalne prace naukowe oraz Book of Abstract, zawierający 262 streszczenia.

Kongres miał na celu prezentację przez uczestników wyników badań na forum międzynarodowym oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnego łąkarstwa. Najważniejszym punktem Kongresu było uchwalenie rezolucji Europejskiej Federacji Łąkarskiej w sprawie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020, uwzględniających należyte gospodarowanie i ochronę ekosystemów trawiastych. Rezolucja ta została przekazana przez Prof. Alaina Peetersa do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Obrady plenarne zakończyła Ceremonia Zamknięcia 7 czerwca 2012 roku. Kongres stanowił dobrą promocję polskiej kultury i potencjału agroturystycznego Lubelszczyzny. W trakcie kongresu i wizyt studyjnych goście z Polski i Zagranicy mieli okazję próbować regionalnych potraw i uczestniczyć w występach  muzycznych zespołów regionalnych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

Relacja z wyjazdu 1 - warsztaty dla młodych naukowców – bioróżnorodność ekosystemów trawiastych – czytaj

Relacja z wyjazdu 3 – torfowiska  w Poleskim Parku Narodowym - ekosystemy wodno-torfowiskowe czytaj

Relacja z wyjazdu 4 - paszowe i energetyczne wykorzystanie runi użytków zielonych - Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy im. Profesora Tadeusza Efnera w Bezku - rezerwat przyrody „Stawska Góra” – czytaj

Relacja z wyjazdu 5 - łąki i ekstensywne pastwiska będące własnością Wspólnoty Gruntowej - Stado Ogierów w Białce – czytaj

Relacja z wyjazdu 6 – Park w Nałęczowie – rolnictwo biodynamiczne - ekosystemy trawiaste – czytaj

Relacja z wyjazdu 7 - Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie - gospodarstwo rolnicze Pożóg II - Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (PIWet-PIB) w Puławach – czytaj

Relacja z wyjazdu 8 – produkcja mleczna – ekstensywne pastwiska – farma dzikich zwierząt – czytaj

Relacja - spotkanie powitalne – czytaj

Strona Kongresu EGF 2012 www.egf2012.pl

Strona Europejskiej Federacji Łąkarskiej http://www.europeangrassland.org/

Oprac: Mariusz Kulik


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009