Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poznaj krainę „Między Wisłą a Kampinosem”

23.10.2019

W dniach 9-11 października 2019 roku odbyła się druga z zaplanowanych wizyt studyjnych na terenie partnera KSOW w ramach projektu Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób wyłonionych w wyniku rekrutacji z grona lokalnych przedsiębiorców, członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD, koordynatorów gminnych, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną z obszaru działania partnerów KSOW: Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, Stowarzyszenia LGD „Krajna Złotowska” oraz LGD „Partnerstwo Ducha Gór”.

 

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia LGD Między Wisłą a Kampinosem. Prezes Stowarzyszenia pan Paweł Białecki przedstawił ideę, system tożsamości oraz plan wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos stworzonej z myślą o mieszkańcach, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i instytucjach z obszaru LGD. Uczestnicy wizyty poznali szczegóły strategii marki Misja Kampinos, która w swych założeniach stanowić ma narzędzie porządkujące i ukierunkowujące proces promocji produktów i usług oferowanych przez twórców i usługodawców z dziewięciu gmin obszaru działania LGD Między Wisłą a Kampinosem: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz z Stare Babice. Prezentacja

Dyrektor biura LGD pani Sylwia Jabłońska opowiedziała uczestnikom wizyty o potencjale obszaru Misja Kampinos i jego kluczowych składowych:

  • warunki naturalne i historia obejmujące położenie, krajobrazy, czyste powietrze, Puszczę Kampinoską i Kampinoski Park Narodowy, kompleks wydm kampinoskich, zabytki i miejsca pamięci narodowej, pomniki przyrody;
  • zasoby ludzkie tj. obecność NGO m.in. Towarzystwo Kampinoskie, LGD Między Wisłą a Kampinosem, Stowarzyszenie ,,Cztery Krajobrazy”, Ekologiczne Stowarzyszenie Interesu Społecznego Kampinos;
  • infrastruktura i rozpoczęte inicjatywy tj. wytyczone szlaki dla turystyki pieszej i rowerowej, szlaki historyczne, pola wypoczynkowe oraz tereny biwakowe, ośrodki jeździeckie, stadniny i stajnie w otulinie Puszczy, stała baza agroturystyczna i hotelowa, Multicentrum Misja Kampinos.

Dla uczestników wizyty były to informacje niezbędne do poznania strategii rozwoju marki Misja Kampinos zakładającej wykorzystanie lokalnych zasobów do promocji walorów regionu i pobudzanie partycypacji społecznej poprzez m.in.: wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pomiędzy Wisłą a Kampinosem, wyróżnianie produktów i usług najwyższej jakości, wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej obszaru, tworzenie sieci współpracy i wspólnej promocji wyjątkowych produktów i usług, wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania działań promocyjnych.

W kolejnych dwóch dniach wizyty uczestnicy odwiedzili wybranych interesariuszy z obszaru LGD Między Wisłą a Kampinosem rozumianych jako użytkowników (odbiorców) marki Misja Kampinos określonych również mianem grup docelowych działań komunikacyjnych.

 

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Pani Małgorzata Mickiewicz z-ca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego opowiedziała o historii i aktualnych działaniach na terenie KPN będącego częścią Puszczy Kampinoskiej. Podkreśliła znaczenie marki Misji Kampinos jako gwaranta kontaktu z naturą w najczystszej postaci dającej szansę odkrywania nie tylko bogactwa przyrodniczego regionu, lecz również poznawania jego historii i tradycji lokalnych przez turystów. Pani dyrektor przekazała również informację o zrealizowanych operacjach na terenie obszarów wiejskich objętych działaniem LGD Między Wisłą a Kampinosem. W czerwcu 2019 roku na Polanie Jakubów w sąsiedztwie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu LGD zrealizowano operację pt. Poznaj z nami Kampinoski Park Narodowy – kampania informacyjno – promocyjna. Projekt służył podniesieniu świadomości lokalnej społeczności na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kampinoskiego Parku Narodowego oraz promocji małych lokalnych przedsiębiorców a także integracji środowisk lokalnych. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć film promocyjny o Puszczy Kampinoskiej objętej programem Natura 2000.

Następnie grupa udała się do Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry – które łączy aspekt historyczny z walorami przyrodniczymi okolic Puszczy Kampinoskiej obfitującej w wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Projekt powstania nowej siedziby muzeum współfinasowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry w założeniach Misji Kampinos ujęte zostało jako interesariusz - ośrodek edukacji, wewnętrzny odbiorca biznesowy

 

Kolejnym wizytowanym interesariuszem Misji Kampinos było Centrum Kultury Izabelin, które ściśle współpracuje z Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach festiwalu literackim Natura Kultura Media im. Ryszarda Kapuścińskiego. W trakcie spotkania pani Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin przestawiła strategiczne plany rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Izabelin, a pani dyrektor centrum Izabela Łukasińska przedstawiła zakres działalności Centrum Kultury Izabelin. W ostatnich latach stało się ono głównym ośrodkiem życia kulturalnego gminy Izabelin a także sąsiednich gmin i miejscowości Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Centrum rozpoczęło prace nad utworzeniem trasy turystyczno-literackiej Ścieżka Kapuścińskiego w partnerstwie z Misją Kampinos. W założeniach LGD Między Wisłą a Kampinosem Centrum Kultury Izabelin jako instytucja kultury prowadząca edukację kulturalną, która wychowuje przez sztukę, tworzy warunki dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozbudza i stara się zaspokajać potrzeby i zainteresowania kulturalne mieszkańców gminy Izabelin, jest przykładem odbiorcy marki Misja Kampinos z wykorzystaniem jej komercyjnej, kreatywnej i edukacyjnej funkcji.

 

Po wizycie w Izabelinie grupa udała się do Ośrodka Rekolekcyjno-Konferencyjnego - Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. W Misji Kampinos CMA pełni rolę interesariusza określonego jako użytkownik marki w grupie docelowych działań komunikacyjnych. Centrum jest skrzyżowaniem dróg między Polską a Afryką w wymiarze religijnym, duchowym, kulturowym i materialnym. Służy grupom parafialnym oraz wspólnotom nowej ewangelizacji – na spotkania, rekolekcje, formację oraz konferencje. W wymiarze potrzeb misyjnych jest przystanią na rekolekcje i odpoczynek dla kapłanów. W centrum podejmowane są prace z dziećmi w ramach międzykulturowych warsztatów dziennych dla szkół oraz zajęcia doskonalące znajomość języka angielskiego i francuskiego dla dzieci i młodzieży. CMI pełni również miejsce promocji polskiej kultury i historii przez organizację koncertów, wystaw czasowych czy spotkań patriotycznych. Centrum prowadzi działalność kultu religijnego, działalność hotelarską i turystyczną dla grup parafialnych, wspólnot nowej ewangelizacji, kapłanów oraz osób indywidualnych, turystów.

 

Grupa zakończyła dzień przejażdżką wiejskim wozem konnym po terenie dawnych konnych torów wyścigowych należących w okresie przedwojennym do majątków Bersohnów w Lesznie dzięki uprzejmości właścicieli stajni mieszczącej się przy Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Julinku.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z panem Januszem Sejbukiem pracownikiem Parku Rozrywki Julinek. Park Rozrywki jako biznesowy użytkownik marki Misja Kampinos należy do infrastruktury ujętej w strategii wdrażania marki lokalnej z funkcją komercyjną, sprzedażową, nobilitacyjną i kreatywną. Gospodarz spotkania przedstawił 70-letnią historię istnienia obiektu w Julinku, który jeszcze w latach 90-tych stanowił światowej klasy stacjonarną bazę cyrkową. Baza była przede wszystkim ośrodkiem doskonalenia sztuki cyrkowej, miejscem treningów artystów oraz ćwiczeń zwierząt występujących na światowych arenach cyrkowych. Zachowane do dziś budynki ośrodka oraz szkoła są świadectwem najwyższego poziomu polskiej sztuki cyrkowej. Istniejący od 2015 roku Park Rozrywki w Julinku poprzez swoją działalność biznesową i edukacyjną w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego stara się chronić dziedzictwo polskiej sztuki cyrkowej oraz upowszechnić wiedzę o niej wśród swoich gości. W Julinku znajduje się wyjątkowe w skali kraju połączenie rozrywki i edukacji z wypoczynkiem w naturze. Na uwagę zasługują dwa obiekty, w pierwszym mieści się Mała Arena, która przed wojną należała do rodziny Bersohnów. Była stajnią z kilkoma lokalami mieszkalnymi i służyła do ćwiczeń z udziałem zwierząt cyrkowych głównie koni. Obecnie w Małej Arenie odbywają się  wydarzenia kulturalne i okolicznościowe takie jak: koncerty, spektakle i warsztaty edukacyjne dla dzieci. Drugi wizytowany obiekt, Duża Arena powstał od podstaw na początku lat 60-tych i był małą stałą areną cyrkową z kilkuset osobową widownią, miejscem dla orkiestry i tzw. lożą dla VIP-ów. Duża arena połączona została z pawilonem dla zwierząt drapieżnych oraz stajnią dla koni i słoni z zachowaniem najważniejszych elementów wyposażenia w obecnej przestrzeni. Tradycje Państwowej Szkoły Cyrkowej oraz Państwowego Studium Cyrkowego zachowuje obecnie funkcjonująca Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jako jedyna w Polsce szkoła kształcąca w zawodzie aktora cyrkowego.

 

Kolejnym wizytowanym interesariuszem Misji Kampinos było Multicentrum Misja Kampinos w miejscowości Błonie. W obiekcie odbywają się końcowe prace adaptacyjne w ramach projektu z RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe). Celem realizowanej operacji jest zwiększenie dostępu do zasobów kultury mieszkańców  Gminy  Błonie oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez udostępnienie nowej przestrzeni kulturalnej, uatrakcyjnienie i rozwój oferty kulturalnej w zakresie działalności edukacyjnej, kulturalnej, scenicznej i wystawienniczej oraz zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Błonie dzięki promocji gminnych zasobów kultury w mediach internetowych.  Bardzo ważnym aspektem spotkania był spontaniczny panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy wyjazdu poprzez merytoryczne wskazówki co do platformowego podejścia do sieciowania marek lokalnych mogli zweryfikować swoje działania w zakresie aktywizacji i wspierania producentów lokalnych oraz angażowania usługodawców z danych regionów celem dalszego rozwoju swoich marek.

 

Następnie grupa udała się do MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel obiektu konferencyjno-hotelowego. Obiekt specjalizuje się w kompleksowej organizacji oraz obsłudze spotkań biznesowych, posiada bogatą ofertę usług dla gości indywidualnych i grup turystycznych. Hotel ten jako jeden z największych obiektów konferencyjno-hotelowych w Polsce znajdujący się na terenie LGD Między Wisłą a Kampinosem w perspektywie realizacji celów etapu przygotowawczego w stosunku do obszarów wdrażania strategii marki Misja Kampinos został przypisany do organizacji konferencji podsumowującej projekt pn. Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos oraz organizacji eventów prasowych dla mediów lokalnych podczas których zostaną przedstawione założenia marki lokalnej z formą promocji i dystrybucji produktów certyfikowanych marką lokalnych.

Ostatnim wizytowanym interesariuszem Misji Kampinos z grupy przedsiębiorców był beneficjent LGD Strzelnica U27 w Ołtarzewie. Inwestycja powstała przy wsparciu środków unijnych z EFRROW w ramach projektu pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mającej na celu utworzenie działalności gospodarczej i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata. Obiekt podzielony jest na dwie strefy: recepcyjno - kawiarnianą wraz z salą konferencyjno - szkoleniową mieszczącą 80 osób, w sali tej odbywają się szkolenia teoretyczne, eventy dla firm, pikniki strzeleckie dla rodzin oraz dwie hale strzeleckie wyposażone są w 6 stanowisk strzeleckich na dystans 25 metrów. Przy strzelnicy istnieje klub strzelecki, który zrzesza członków biorących udział we współzawodnictwie strzeleckim oraz sekcja młodzieżowa należąca do klubu U27 celem kształcenia kadr młodych zawodników, którzy w przyszłości będą reprezentować klub na arenie polskiej i międzynarodowej.

 

Przykłady sieciowania wśród interesariuszy marki lokalnej Misja Kampinos na obszarze Stowarzyszenia LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem” grupa uczestników odebrała jako wzorcowe wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturalnych, historycznych oraz turystycznych do osiągnięcia sukcesu w biznesie i promocji obszarów wiejskich. Końcowym działaniem informacyjno-planistycznym w programie wizyty były ustalenia co do przyszłej roli sieciowania marek lokalnych Krasna Chata, Misja Kampinos, Skarby Ducha Gór i Krajna Złotowska celem stworzenia platformy współpracy przez Lokalne Grupy Działania jako narzędzia procesu społecznego służącego aktywizacji i pobudzania przedsiębiorczości na swoich obszarach działania. W opinii uczestników zdobyte doświadczenia i wiedza w trakcie trzydniowego wyjazdu studyjnego stały się inspiracją do nowych działań w zakresie przedsiębiorczości rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Partnerów KSOW biorących udział w realizacji operacji. Partnerzy KSOW stwierdzili, że realizacja operacji Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich w połączeniu z wymianą wspólnych doświadczeń i wiedzy przy tworzeniu i wdrażaniu marek lokalnych przyczyniła się do wzmocnienia współpracy w obszarze działań LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stworzono innowacyjną platformę współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej z nowymi celami strategicznymi w obszarze stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenia kapitału społecznego oraz zwiększenia rozpoznawalności obszarów wiejskich jako miejsca pełnego Misji Kampinos.

 

Pobierz prezentację o Marce Lokalnej

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009