Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa tematyczna ds.wdrażania projektów współpracy

Focus Grupa 3 powołana została decyzją Podkomitetu ds. podejścia Leader działającego przy Komitecie Koordynacyjnym ds. Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Grupie przewodniczą wspólnie Estonia i Finlandia. Zadaniem Grupy jest wspólne wypracowanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią Beneficjentom [lokalnym grupom działania (LGD)] wdrażanie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w szczególności w odniesieniu do projektów współpracy międzynarodowej.

Członkami Grupy są przedstawiciele krajów członkowskich UE, w tym Finlandii, Estonii, Francji, Polski, Włoch, Słowacji, Belgii, Czech, Malty, Danii, Litwy, Wielkiej Brytanii reprezentujący zarówno Instytucje Zarządzające (IZ), Agencje Płatnicze (AP) oraz LGD  jak i Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), oraz Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (CP ENRD) i Komisję Europejską (DG-Agri).

Grupa podczas spotkań, które odbyły się w Tallinie (16 lutego br.) i w Helsinkach (30 marca br.) oraz dwóch video konferencji (5 lutego oraz 8 marca br.) zidentyfikowała następujące obszary problemowe:

 1. Różny czas na zatwierdzenie projektu współpracy i różne procedury administracyjne w poszczególnych krajach UE.
 2. Różne warunki (wskazane w PROW 2007-2013 poszczególnych krajów UE), które muszą spełnić LGD, aby otrzymać pomoc w ramach działania – definicja „wspólnego działania”, wkład partnerów w budżet projektu współpracy.
 3. Potrzebę informacji na temat procedur stosowanych w poszczególnych krajach UE oraz zakresu pomocy i kwalifikowalności kosztów.
 4. Kluczowe obszary tematyczne, w których projekty współpracy są najbardziej pożądane.

W wyniku dyskusji, grupa wypracowała następujące propozycje rozwiązań
w poszczególnych obszarach problemowych:

 1. Różny czas na zatwierdzenie projektu współpracy i różne procedury administracyjne w poszczególnych krajach UE.

1.1.  Nabór ciągły wniosków o przyznanie pomocy jest bardziej efektywny niż okresowe ogłoszenia o naborze wniosków - harmonizacja systemu wnioskowania o przyznanie pomocy we wszystkich krajach członkowskich UE. Kraje które zachowają system okresowy powinny zapewnić wystarczająco wysoką częstotliwość naborów (przynajmniej 3 razy do roku).

1.2.  Uznanie fazy przygotowawczej projektu współpracy jako integralnej części projektu. W przypadku, gdy faza przygotowawcza projektu współpracy nie jest wyodrębniona, przynajmniej koszty podróży i spotkań z partnerami powinny stanowić koszt kwalifikowalny projektu współpracy.

1.3.  Ujednolicenie zakresu pomocy w ramach fazy przygotowania projektu współpracy we wszystkich krajach członkowskich UE. Faza przygotowawcza powinna być elementem działania 421, zarówno w odniesieniu do międzyregionalnych jak i międzynarodowych projektów współpracy.

1.4.  Wydłużenie okresu realizacji międzynarodowego projektu współpracy np. do 4-5 lat. Propozycja ta wynika z faktu, iż często zgłaszanym przez LGD problemem jest zbyt krótki okres przewidziany na realizację międzynarodowego projektu współpracy. Bardziej złożona struktura takiego projektu, a także kwestia konieczności uzyskania zatwierdzenia projektu od instytucji wdrażających wszystkich krajów z których pochodzą partnerzy projektu wpsółpracy, wymagają więcej czasu na pomyślne wdrożenie projektu.

1.5.   Większa elastyczność w przypadku określania poziomu pomocy dla pojedynczego projektu współpracy międzynarodowej, np. zrezygnowanie
z określenia minimalnego lub maksymalnego budżetu jaki może mieć projektu współpracy, ze względu na różną siłę nabywczą pieniądza w poszczególnych krajach członkowskich UE.

1.6.   Wymagania dotyczące podstawowej dokumentacji, która będzie konieczna na etapie przyznania pomocy powinny być zdefiniowane w rozporządzeniach na poziomie Wspólnoty. Zagwarantowałoby to jednolitość wymagań stawianych LGD we wszystkich krajach członkowskich UE.

1.7.  Wymagania dotyczące umowy partnerskiej (która byłaby podpisywana po uzyskaniu zatwierdzenia projektu współpracy przez wszystkich partnerów projektu) powinny być jednolite we wszystkich krajach członkowskich UE.

1.8.  Wszelkie dokumenty, wytyczne (w tym np. przewodnik po projektach współpracy), które dany kraj członkowski tworzy w celu wdrażania międzynarodowych projektów współpracy powinny być sporządzane również
w jednym języku obcym. Zaproponowano, aby był to język angielski, lub równocześnie angielski i francuski.

1.9.   Utworzenie bazy procedur administracyjnych dotyczących wdrażania działania 421 w poszczególnych krajach członkowskich UE, która zostanie umieszczona na stronie internetowej ENRD. Prace nad stworzeniem
bazy zostały już rozpoczęte. Obecnie trwa uzgadnianie wspólnych elementów
i danych jakie zawierać będzie baza.

 

 1. Różne warunki (wskazane w PROW 2007-2013 poszczególnych krajów UE), które muszą spełnić LGD, aby otrzymać pomoc w ramach działania – definicja „wspólnego działania”, wkład partnerów w budżet projektu współpracy.

2.1.  Szczegółowe wskazanie w „fiszce proceduralnej” dot. działania 421, przygotowywanej przez każdy kraj członkowski UE, zakresu „wspólnych działań” projektu współpracy. Dokumenty te są obecnie przygotowywane przez CP ENRD we współpracy z państwami członkowskimi UE.

2.2.  Wypracowanie przez kraje członkowskie UE jednolitej listy „wspólnych działań” w ramach międzynarodowego projektu współpracy.

2.3.  Szczegółowe wskazanie w „fiszce proceduralnej” dot. działania 421, przygotowywanej przez każdy kraj członkowski UE, zakresu i kategorii kosztów kwalifikowalnych projektu współpracy.

2.4.   Wspólne koszty partnerów projektu współpracy powinny być zdefiniowane przez partnerów w umowie partnerskiej, jednak muszą one spełniać kryteria kwalifikowalności określone przez procedury i prawodawstwo kraju każdego partnera projektu.

2.5.   Zainicjowanie dyskusji pomiędzy krajami członkowskimi UE, aby wspólne koszty ponoszone przez partnerów międzynarodowego projektu współpracy finansowane były z budżetu LGD, która jest wiodąca w projekcie, a więc były
w gestii Instytucji Zarządzającej jednego kraju członkowskiego UE. Drugim, alternatywnym rozwiązaniem byłoby przyjecie rozwiązania, w którym wspólne koszty byłyby dzielone pomiędzy partnerów międzynarodowego projektu współpracy, jednak o ich kwalifikowalności decydowałaby Instytucja Zarządzająca jednego kraju członkowskiego (z którego pochodzi LGD wiodąca w projekcie). Rozwiązanie takie wymagałoby zaakceptowanie decyzji IZ jednego kraju przez IZ pozostałych krajów z których pochodzą partnerskie LGD.

2.6.  Zniesienie przez niektóre kraje członkowskie UE ograniczeń w zakresie możliwości uznania za kwalifikowalny koszt, który jest ponoszony w ramach projektu, ale poza granicami danego kraju.

 1. Potrzeba wymiany informacji na temat procedur stosowanych
  w poszczególnych krajach UE oraz zakresu pomocy
  i kwalifikowalności kosztów.

3.1.  Mając na względzie potrzebę LGD w zakresie pozyskiwania informacji nt. procedur oraz zakresu kosztów kwalifikowalnych działania 421 w kraju partnerskim, zdecydowano, że zostanie opracowany wystandaryzowany formularz „fiszki proceduralnej”.

3.2.  Przygotowanie przez każdy kraj członkowski UE listy osób (nazwiska, dane kontaktowe) odpowiedzialnych w poszczególnych instytucjach (IZ, Instytucje Wdrażające, AP, KSOW) za wdrażanie międzynarodowych projektów współpracy w ramach działania 421. Lista ta byłaby dostępna na stronie internetowej ENRD.

3.3.  Rozważane jest również zorganizowanie „spotkania roboczego” dla powyższych osób (organizatorem spotkania mógłby być CP ENRD) w celu stymulacji nawiązywania kontaktów i sieciowania (networking), a także dalszego wypracowania sposobów na uproszczenie procesu realizacji międzynarodowych projektów współpracy.

3.4.  Dostarczenie przez każdy kraj członkowski UE listy osób, które są odpowiedzialne za obsługę systemu SFC 2007 (System for Fund management In the European Community 2007-2013) i przekazywanie informacji
o międzynarodowych projektach współpracy.

3.5.   Dostarczenie przez każdy kraj członkowski UE (o ile dany kraj członkowski nie stosuje naboru ciągłego) informacji o terminach naboru wniosków w ramach działania 421 w zakresie międzynarodowych projektów współpracy
i umieszczenie ich na stronie internetowej ENRD.

 1. Kluczowe obszary tematyczne, w których projekty współpracy są najbardziej pożądane.

4.1.   Opis międzynarodowych projektów współpracy powinien być udostępniony np. na stronie internetowej ENRD, jako źródło ewentualnych pomysłów dla LGD
z krajów członkowskich nie posiadających doświadczenia we wdrażaniu działania „współpraca”.

4.2.   Tematy i zakres projektów współpracy międzynarodowej nie powinny być określane ani na poziomie PROW krajów członkowskich ani LSR realizowanych przez LGD, gdyż nie ma możliwości stworzenia zamkniętego katalogu tematycznego zawierającego wszystkie obszary w jakich mógłby być realizowany projekt współpracy.

Wyniki pracy grupy zostaną przedstawione w formie raportu na posiedzeniu Podkomitetu ds. podejścia Leadera, które odbędzie się w maju br.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009