Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa tematyczna ds. podejścia oddolnego w ramach osi 4 Leader

Pierwsze posiedzenie

Grupa tematyczna została powołana decyzją Podkomitetu ds. podejścia Leader działającego przy Komitecie Koordynacyjnym ds. Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Podkomitetu, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach grupy, przedstawiciele LGD, sieci PREPARE, ELARD - stowarzyszenia skupiającego LGD z całej Europy, Contact Point’u (odpowiedzialnego za zarządzanie Europejską Siecią Obszarów Wiejskich) oraz Komisji Europejskiej. Organizatorem spotkania była Włoska Sieć Obszarów Wiejskich we współpracy z ELARD. Wstępem do dyskusji była prezentacja pana Jeana – Michela Courades, który przedstawił trzy główne modele decentralizacji procesu decyzyjnego we wdrażaniu podejścia Leader w państwach członkowskich.

Model nr 1 polega na decentralizacji procesu wyboru projektów przez LGD. Stanowi on model podstawowy. LGD jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę projektów, przygotowanie listy rankingowej, ewaluację
i monitorowanie LSR. Podkreślano, że sprawą zasadniczą jest autonomia LGD
w opracowaniu lokalnych kryteriów wyboru. Model ten wdrażany jest obok Polski także w Danii, Finlandii, Austrii, Holandii, Niemczech, Estonii, Litwie, Czechach, Słowacji.

Model nr 2 polega na decentralizacji procesu wyboru oraz dokonywaniu płatności na rzecz beneficjentów. Obok funkcji wskazanych w modelu nr 1 LGD otrzymuje wnioski o płatność i dokonuje płatności na rzecz beneficjenta. Zatwierdzenia projektu do realizacji oraz podpisanie umowy przyznanie pomocy leży jednak w kompetencji instytucji zarządzającej (IZ)lub instytucji, której IZ delegowała te zadania. Model ten stosowany jest w Luksemburgu, Słowenii
i Belgii (Walonia)

Model nr 3 polega na decentralizacji procesu zatwierdzania projektów. Cechą wyróżniającą ten model jest to, że LGD podejmuje prawne zobowiązania
w stosunku do beneficjenta poprzez podpisanie umowy przyznania pomocy lub wystawienie dokumentu przyrzekającego tę pomoc. Ponadto LGD wykonuje kontrole legalności tj. kontrolę administracyjną wniosku w tym kontrolę kwalifikowalności danego projektu. Model ten stosowany jest w Portugalii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, w większości regionów Hiszpanii,
we Francji oraz na Malcie.

W wyniku dyskusji stwierdzono, że podejście Leader miało wejść do głównego nurtu polityki rozwoju obszarów wiejskich tak aby jako metoda mogło zostać wykorzystane we wdrażaniu innych działań PROW, w rzeczywistości jednak pod wieloma względami to Leader dostosował się do schematu wdrażania innych działań PROW, nie zawsze odpowiednich dla osi 4 gdzie wdraża się również projekty małej skali. Trudno jest również dokonywać wyboru projektów w jak największym stopniu przyczyniających się do realizacji celów LSR, ponieważ jednocześnie muszą one odpowiadać wszystkim warunkom określonym dla tych działań w PROW. Wskazano również na to, że innowacyjność projektów również jest ograniczona w związku z zapisami art. 31 rozporządzenia nr 1975/2005 (redukcje kwoty pomocy w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą, którą należy beneficjentowi wypłacić na podstawie tylko wniosku o płatność
a kwotą po sprawdzeniu kwalifikowalności wydatków wynosi więcej niż 3%).

W wyniku prac grupy sformułowano następujące postulaty:

  • wzmocnienia zasobów ludzkich LGD poprzez szkolenia organizowane przez Instytucję Zarządzającą, Agencję Płatniczą czy KSOW,
  • uproszczone, bardziej elastyczne procedury dla osi 4 Leader,
  • bardziej szczegółowe opisanie zadań LGD (również na poziomie unijnym),
  • doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności na poziomie LGD, IZ czy AP tak aby kompetencje nie nakładały się.

Wyniki pracy grupy zostaną przedstawione w formie raportu na posiedzeniu Podkomitetu ds. podejścia Leadera, które odbędzie się w maju br.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009